Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《權修》

Library Resources
1 權修:
萬乘之國,兵不可以無主,土地博大,野不可以無吏,百姓殷衆,官不可以無長,操民命,朝不可以無政,地博而國貧者,野不闢也。民衆而兵弱者,民無取也。故末産不禁,則野不闢,賞罰不信,則民無取,野不闢,民無取,外不可以應敵,內不可以固守,地闢而國貧者,舟輿飾,臺榭廣也。賞罰信而兵弱者,輕用衆,民使勞也。民勞則力竭,賦斂厚則下怨上,民力竭則令不行,下怨上,令不行,而求敵勿謀己,不可得也。

2 權修:
欲為天下者,必重用其國,欲為其國者,必重用其民,欲為其民者,必重盡其力,無以畜之,則往而不可止也。無以牧之,則處而不可使也。遠人至而不去,則有以畜之也。民衆而可壹,則有以牧之也。見其可也。喜之有徵,見其不可也。惡之有刑,賞罰信於其所見,雖其所不見,其敢為之乎。見其可也。喜之無徵,見其不可也。惡之無刑,賞罰不信於其所見,而求其所不見之為之化,不可得也。

3 權修:
地之生財有時,民之用力有倦,而人君之欲無窮,以有時與有倦,養無窮之君,而度量不生於其間,則上下相疾矣。故取於民有度,用之有正正作止,國雖小必安,取於民無度,用之無正正作止,國雖大必危,身者治之本也。故上不好本事,則末産不禁,末産不禁,則民緩於時事而輕地利,輕地利而求田野之闢,倉廩之實,不可得也。商賈在朝,則貨財上流,婦言人事,則賞罰不信,男女無别,則民無廉耻,而求百姓之安安下有難字,兵士之死節,不可得也。

4 權修:
朝廷不肅,貴賤不明,長幼不分,度量不審,衣服無等,下賤侵節下賤侵節作上下凌節,而求百姓之尊主政令,不可得也。上好詐謀閑欺,臣下賦斂競得,使民偷壹,則百姓疾怨,而求下之親上,不可得也。有地不務本事,君國不能壹民,而求宗廟社稷之無危,不可得也。一年之計,莫如樹穀,十年之計,莫如樹木,終身之計,莫如樹人。

URN: ctp:n417874