Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《权修》

Library Resources
1 权修:
万乘之国,兵不可以无主,土地博大,野不可以无吏,百姓殷衆,官不可以无长,操民命,朝不可以无政,地博而国贫者,野不辟也。民衆而兵弱者,民无取也。故末産不禁,则野不辟,赏罚不信,则民无取,野不辟,民无取,外不可以应敌,内不可以固守,地辟而国贫者,舟舆饰,台榭广也。赏罚信而兵弱者,轻用衆,民使劳也。民劳则力竭,赋敛厚则下怨上,民力竭则令不行,下怨上,令不行,而求敌勿谋己,不可得也。

2 权修:
欲为天下者,必重用其国,欲为其国者,必重用其民,欲为其民者,必重尽其力,无以畜之,则往而不可止也。无以牧之,则处而不可使也。远人至而不去,则有以畜之也。民衆而可壹,则有以牧之也。见其可也。喜之有徵,见其不可也。恶之有刑,赏罚信于其所见,虽其所不见,其敢为之乎。见其可也。喜之无徵,见其不可也。恶之无刑,赏罚不信于其所见,而求其所不见之为之化,不可得也。

3 权修:
地之生财有时,民之用力有倦,而人君之欲无穷,以有时与有倦,养无穷之君,而度量不生于其间,则上下相疾矣。故取于民有度,用之有正正作止,国虽小必安,取于民无度,用之无正正作止,国虽大必危,身者治之本也。故上不好本事,则末産不禁,末産不禁,则民缓于时事而轻地利,轻地利而求田野之辟,仓廪之实,不可得也。商贾在朝,则货财上流,妇言人事,则赏罚不信,男女无别,则民无廉耻,而求百姓之安安下有难字,兵士之死节,不可得也。

4 权修:
朝廷不肃,贵贱不明,长幼不分,度量不审,衣服无等,下贱侵节下贱侵节作上下凌节,而求百姓之尊主政令,不可得也。上好诈谋闲欺,臣下赋敛竞得,使民偷壹,则百姓疾怨,而求下之亲上,不可得也。有地不务本事,君国不能壹民,而求宗庙社稷之无危,不可得也。一年之计,莫如树谷,十年之计,莫如树木,终身之计,莫如树人。

URN: ctp:n417874