Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《立君》

Library Resources
立君:
立君作立政。

1 立君:
君之所審者三,一曰德不當其位,二曰功不當其禄,三曰能不當其官,此三本者,治亂之原也。故國有德義未明於朝者,則不可加於尊位,功力未見於國者,則不可與重禄,臨事不信於民者,則不可使任大官,故德厚而位卑者謂之過,德薄而位尊者謂之失,寧過於君子,而無失於小人,過於君子,其為怨淺矣。失於小人,其為禍深矣。

2 立君:
君之所慎者四,一曰大位位作德不至仁,不可授國柄,二曰見賢不能讓,不可與尊位,三曰罰避親貴,不可使主兵,四曰不好本事,不務地利,而輕賦斂,不可與都邑,此四務者,安危之本也。故曰:卿相不得衆,國之危也。大臣不和同,國之危也。兵主不足畏,國之危也。民不懷其産,國之危也。故大德至仁,則操國得衆,見賢能讓,則大臣和同,罰不避親貴,則威行於鄰敵,好本事,務地利,則民懷其産矣。

URN: ctp:n417879