Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《小稱》

Library Resources
1 小稱:
管子曰:身不善之患,無患人莫己知,民之觀也察矣。不可遁逃,故我有善則立譽我,我有過則立毁我,當人之毁譽也。則莫歸問於家矣。故明王有過,則反之於身,有善,則歸之於民,有過而反之身,則身懼,有善而歸之民,則民喜,往喜民,來懼身,此明王之所以治民也。今夫桀紂則不然,有善則反之於身,有過則歸之於民,有過而歸之於民,則民怒,有善而反之於身,則身驕,往怒民,來驕身,此其所以失身也。可無慎乎。

2 小稱:
管仲有病。桓公往問之曰:仲父之病,病矣。若不可諱,將何以詔寡人。管仲對曰:臣願君之遠易牙、竪刁、堂巫、公子開方,夫易牙以調味事公。公曰:唯烝嬰兒之未嘗也。於是烝其首子而獻之公,人情非不愛其子也。於子之不愛,將何有於公,公喜宮而妒,竪刁自刑而為公治內,人情非不愛其身也。於身之不愛,將何有於公,公子開方事公十五年,不歸視其親,於親之不愛,焉能有於公。桓公曰:善。

3 小稱:
管仲死,已葬,公召召作憎四子者廢之,逐堂巫而苛病起,逐易牙而味不至,逐竪刁而宮中亂,逐公子開方而朝不治。桓公曰:嗟,聖人固有悖乎。乃復四子者,處期年,四人作難,圍公一室,十日不通。公曰:嗟,死者無知則已,若有知,吾何面目以見仲父於地下,乃援素幭以裹首而絕,死十一日,蟲出於户,葬以揚門之扇,以不終用賢也。

4 小稱:
桓公、管仲、鮑叔牙、寧戚四人飲,飲酣。桓公謂叔牙曰:盍不起為寡人壽乎。叔牙奉杯而起曰:使公無忘出而在於莒,使管仲無忘束縛在於魯也。使寧戚無忘飯牛車下也。桓公避席再拜曰:寡人與二大夫,能無忘夫子之言,則國之社稷必不危矣。

URN: ctp:n417908