Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《治國》

Library Resources
1 治國:
凡治國之道,必先富民,民富則易治也。民貧必必作則難治,奚以知其然也。民富則安鄉重家,安鄉重家則敬上畏罪,敬上畏罪則易治也。民貧則危鄉輕家,危鄉輕家則敢凌上犯禁,凌上犯禁則難治也。故曰:治國常富而亂國必必作常貧,是以善為國者,必先富民,然後治之,昔者,七十九代之君,法制不壹,號令不同,然俱王天下者,何也。必國富而粟多也。夫富國多粟,生於農,故先王貴之,凡為國之急者,必先禁末作文巧,末作文巧禁,則民無所游食,民無所游食,則必農,民事農則富。

2 治國:
先王者善為民除害興利,故天下之民歸之,所謂興利者,利農事也。所謂除害者,禁害農事也。國富則安鄉家,安鄉家則雖變俗易習,敺衆移民,至於殺之,而不怨也。民貧則輕家易去,輕家易去,則上令不能必行必行下舊無上令至必止十二字,補之,上令不能必行,則禁不能必止,禁不能必止,則戰不必勝,守不必固矣。夫令不必行,禁不必止,戰不必勝,守不必固。命之曰:寄生之君,此由不利農少粟之害也。粟者,王者之本事也。人主之大務,治國之道也。

URN: ctp:n417913