Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《板法解》

Library Resources
1 板法解:
治國有三器,亂國有六攻,明君能勝六攻而立三器,故國治,不肖君不能勝六攻而立三器,故國不治,三器者何也。曰:號令也。斧鉞也。禄賞也。六攻者何也。曰:親也。貴也。貨也。色也。巧佞也。玩好也。三器之用何也。曰:非號令無以使下,非斧鉞無以威衆,非禄賞無以勸民,六攻之敗何也。曰:雖不聽而可以得存,雖犯禁而可以得免,雖無功而可以得富,夫國有不聽而可以得存者,則號令不足以使下,有犯禁而可以得免者,則斧鉞不足以威衆,有無功而可以得富者,則禄賞不足以勸民,號令不足以使下,斧鉞不足以威衆,禄賞不足以勸民,則人君無以自守也。

URN: ctp:n417936