Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《尚賢》

Library Resources
1 尚賢:
子墨子曰:今者王公大人為政於國家者,皆欲國家之富,人民之衆,刑政之治,然而不得,是其故何也。是在王公大人為政於國家者,不能以尚賢事能為政也。是故國有賢良之士衆,則國家之治厚,故大人之務,將在於衆賢而已,然則衆賢之術,將奈何哉。譬若欲衆其國之善射御之士者,必將富之貴之,敬之譽之,然後國之善射御之士將可得而衆也。况又有賢良之士,厚乎德行,辨乎言談,博乎道術者乎。此固國家之珍,而社稷之佐也。亦必且富之貴之,敬之譽之,然後國之良士,亦將可得而衆也。是故古者聖王之為政也。言曰:不富不義,不貴不義,不親不義,不近不義,是以國之富貴人聞之。皆退而謀曰:始我所恃者富貴也。今上舉義不避貧賤,然則我不可不為義,親者聞之。亦退而謀曰:始我所恃者親也。今上舉義不避親疏,然則我不可不為義,近者聞之。亦退而謀曰:始我所恃者近也。今上舉義不避遠近,然則我不可不為義,遠者聞之。亦退而謀曰:我始以遠無恃,今上舉義不避遠,然則我不可不為義,人聞之皆競為義,是其故何也。曰:上之所以使下者一物也。下之所以事上者一術也。故古者聖王之為政,列德而尚賢,雖在農與工肆之人,有能則舉之,高與之爵,重與之禄,任之以事,非為賢賜也。欲其事之成,故當以德就列,以官服事,以勞受賞,量功而分禄,故官無常貴,而民無恒賤,有能則舉之,無能則下之,舉公義,避私怨,故得士,得士則謀不困,體不勞,名立而功成,美章而惡不生,故尚賢者政之本也。

2 尚賢:
子墨子言曰:天下之王公大人,皆欲其國家之富也。人民之衆也。刑法之治也。然而莫知尚賢而使能,我以此知天下之士君子,明於小而不明於大也。何以知其然也。今王公大人,有一牛羊不能殺,必索良宰,有一衣裳不能製,必索良工,有一疲馬不能治,必索良醫,有一危弓不能張,必索良工,雖有骨肉之親,無故富貴,面目美好者,誠知其不能也。必不使,是何故,恐其敗財也。當王公大人之於此也。則不失尚賢而使能,至建其國家則不然,王公大人骨肉之親,無故富貴,面目美好者,則舉之,則王公大人之親其國家也。不若其親一危弓,疲馬,衣裳,牛羊之財歟,我以此知天下之士君子,皆明於小而不明於大也。古之聖王之治天下也。其所貴未必王公大人骨肉之親,無故富貴,面目美好者也。是故昔者堯之舉舜也。湯之舉伊尹也。武丁之舉傅說也。豈以為骨肉之親,無故富貴,面目美好者哉。唯法其言,用其謀,行其道,上可而利天,中可而利鬼,下可而利人,是故尚賢之為說,不可不察也。尚賢者,天,鬼,百姓之利,而政事之本也。

URN: ctp:n418099