Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《道原》

Library Resources
1 道原:
夫至人之治也。弃其聰明,滅其文章,依道廢智,與民同出乎公,約其所守,寡其所求,去其誘慕,除其嗜欲,損其思慮,約其所守即察矣。寡其所求即得矣。

2 道原:
水之性欲清,沙石穢之,人之性欲平,嗜欲害之,唯聖人能遺物反己,不以智本書智作身役物,不以欲滑和,是以高而不危,安而不傾也。故聽善言便計,雖愚者知悅之,稱聖德高行,雖不肖者知慕之,悅之者衆而用之者寡,慕之者多而行之者少。

URN: ctp:n418106