Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《上行》

Library Resources
上行:
作上仁。

1 上行:
非漠真漠真作淡漠無以明德,非寧静無以致遠,非寬大無以并覆,非平正無以制斷,以天下之目視,以天下之耳聽,以天下之智慮,以天下之力争,故號令能下究而臣情得上聞,百官修通,羣臣輻凑,喜不以賞賜,怒不以罪誅,法令察而不苛,耳目通通作聰而不暗,善否之情,日陳於前而不逆,賢者盡其智,不肖者竭其力,近者安其性,遠者懷其德,用人之道也。

2 上行:
夫乘輿馬者,不勞而致千里,乘舟楫者,不能游而濟江海,使言之而是,雖在匹夫芻蕘,猶不可弃也。言之而非,雖在人君卿相,不可用也。是非之處,不可以貴賤尊卑論也。其計可用,不羞其位矣。其言可行,不貴其辨矣。

3 上行:
文子問曰:何行而民親其上。老子曰:使之以時而敬慎之,如臨深淵,如履薄冰,天地之間,善即吾畜也。不善即吾讎也。昔日夏商之臣,反讎桀紂而臣湯武,宿沙氏之民,自攻其君而歸神農氏。故曰:人之所畏,亦不可以不畏。

4 上行:
治大者道不可以小,地廣者制不可以狹,位高者事不可以煩,民衆者教不可以苛,事煩難治,法苛難行,求多難贍,寸而度之,至丈必差,銖而稱之,至石必過,石稱丈量,徑而寡失,大較易為智,曲辨難為惠惠作慧,故無益於治,有益於亂者,聖人不為也。無益於用,有益於費者,智者不行也。故功不厭約,事不厭寡,功約易成,事省易治,求寡易贍。

5 上行:
夫調音者,小絃急,大絃緩,立事者,賤者勞,貴者逸。道之言曰:芒芒昧昧,與天同氣,同氣者帝,同義者王,同功者霸,無一焉者亡,故不言而信,不施而仁,不怒而威,是以天心動化者也。施而仁,言而信,怒而威,是以精誠為之者也。施而不仁,言而不信,怒而不威,是以外貌為之者也。故有道以理之,法雖少足以治矣。無道以臨之,命雖衆,足以亂矣。

6 上行:
鯨魚失水而制於螻蟻,人君舍其所守而與民争事,則制於有司,以無為持位守職者,以聽從取容,臣下藏智而弗用,反以事專其上,君人者不任能而好自為,則智日困而數窮於下,智不足以為治,威不足以行刑,即無以與下交矣。喜怒形於心,嗜欲見於外,即守職者離正而阿上,有司枉法而從風矣。賞不當功,誅不應罪,即上下乖心,羣臣相怨矣。百官煩亂而智不能解,非譽萌生而明弗能照,非己之失而反自責,即人主愈勞,人臣愈逸矣。是代大匠斫者,希不傷其手也。與馬逐遠,筋絕不能及也。上車攝輿,馬服銜銜作衡下,伯樂相之,王良御之,明主乘之,無御相之勞,而致千里,善乘人之資也。

7 上行:
國之所以存者,得道也。所以亡者,理塞也。故得生生疑存道者,雖小必大,有亡徵者,雖成必敗,國之亡也。大不足恃,道之行也。小不可輕,故存在得道,不在於小,亡在失道,不在於大,故亂國之主,務於廣地而不務於仁義,務於高位而不務於道德,是舍其所以存,而造其所以亡也。

8 上行:
主與之以時,民報之以財,主遇之以禮,民報之以死,生而貴者驕,生而富者奢,故富貴不以明道自鑒,而能無為非者,寡矣。

URN: ctp:n418149