Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《修身》

Library Resources
1 修身:
曾子曰:君子攻其惡,求其過,强其所不能,去私欲,從事於義,可謂學矣。君子愛日以學,及時以行,難者弗避,易者弗從,唯義所在,日旦就業,夕而自省思,以没其身,亦可謂守業矣。君子學必由其業,問必以其序,問而不决,承間觀色而復之,君子既學之,患其不博也。既博之,患其不習也。既習之,患其不知也。既知之,患其不能行也。既能行之,患其不能以讓也。君子之學,致此五者而已矣。君子博學而淺大戴禮淺作孱守之,微言而篤行之,行欲先人,言欲後人,見利思辱,見難思詬,嗜欲思耻,忿怒思患,君子終身守此,戰戰也。君子己善,亦樂人之善也。己能,亦樂人之能也。君子好人之為善而弗趍也。惡人之為不善而弗疾也。不先人以惡,不疑人以不信,不說人之過,而成人之美,朝有過,夕改則與之,夕有過,朝改則與之,君子終日言,不在尤之中,小人一言,終身為罪矣。君子之於不善也。身勿為,可能也。色勿為,不可能也。心勿為,不可能也。太上樂善,其次安之,其下亦能自强也。太上不生惡,其次生而能夙絕之,其下復而能改,復而不改,隕身覆家,大者傾社稷,是故君子出言愕愕,行身戰戰,亦殆免於罪矣。昔者,天子日旦思其四海之內,戰戰唯恐不能乂也。諸侯日旦思其四封之內,戰戰唯恐失損之也。大夫日旦思其官,戰戰唯恐不能勝也。庶人日旦思其事,戰戰唯恐刑罰之至也。是故臨事而慄者,鮮不濟矣。

URN: ctp:n418179