Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《圖國》

Library Resources
1 圖國:
吳子曰:古之圖國家者,必先教百姓而親萬民,民本書無民字有三三作四不和,不和於國,不可以出軍,不和於軍,不可以出陣,不和於陣,不可以進戰,進戰下有不和于戰,不可以决勝二句

2 圖國:
凡兵所起者五,一曰争名,二曰争利,三曰積惡,四曰內亂,五曰困飢,其名又五,一曰義兵,二曰强兵,三曰剛兵,四曰暴兵,五曰逆兵,禁暴救亂曰義,恃衆以伐曰强,因怒興師曰剛,弃禮貪利曰暴,國危民疲,舉事動衆曰逆,五者之數,數作服各有其道,義必以禮服,强必以謙服,剛必以辭服,暴必以詐服,逆必以權服,此其勢也。

URN: ctp:n418189