Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《六法》

Library Resources
1 六法:
先王當時而立法,度務而制事,法宜其時則治,事適其務故有功,然則法有時而治,事有當而功,今時移而法不變,務易而事以古,是法與時詭,而事與務易也。故法立而亂益,務為而事廢,故聖人之治國也。不法古,不循今,當時而立功,在難而能免,今民能變俗矣。而法不易,國形更勢矣。而務以古,夫法者民之治也。務者事之用也。國失法則危,事失用則不成,故法不當時而務不適用而不危者,未之有也。

URN: ctp:n418201