Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《定分》

Library Resources
1 定分:
法令者,民之命也。為治之本也。所以備民也。智者不得過,愚者不得不及,名分不定,而欲天下之治,是猶欲無饑而去食去食下舊無欲字,補之,欲無寒而去衣也。其不幾亦明矣。一兔走而百人追之,非以兔為可分以為百,由名之未定也。夫賣兔者滿市,盗不敢取,由名分之定也。故名分未定,堯,舜,禹,湯且皆加務而逐之,名分已定,貪盗不取,今法令不明,其名不定,天下之人得議之,此所謂名分不定也。夫名分不定,堯,舜猶將皆折而奸之,而况衆人乎。故聖人必為法令置官也。置吏也。為天下師,所以定分分上有名字也。名分定則大詐真真作貞信,巨盗愿愨,而各自治也。故夫名分定,勢治之道也。名分不定,勢亂之道也。故勢治者不可亂也。勢亂者不可治也。夫勢亂而欲治之,愈亂矣。勢治而治之,則治矣。故聖人治治,不治亂也。

2 定分:
聖人為民法,必使之明白易知,愚智遍能知之,萬民無陷於險危也。故聖人立天下而天下無刑死者,非可刑殺而不刑殺也。萬民皆知所以避禍就福而皆自治也。明主因治而治之,故天下大治也。

URN: ctp:n418207