Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《贵言》

Library Resources
1 贵言:
范献子游于河,大夫皆存。君曰:孰知栾氏之子,大夫莫答。舟人清涓舍檝而答曰:君奚问栾氏之子为。君曰:自吾亡栾氏也。其老者未死而少者壮矣。吾是以问之。清涓曰:君善修晋国之政,内得大夫而外不失百姓,虽栾氏之子,其若君何,君若不修晋国之政,内不得大夫而外失百姓,则舟中之人,皆栾氏之子也。君曰:善哉言,明日朝,令赐舟人清涓田万亩,清涓辞。君曰:以此田也。易彼言也。子尚丧,寡人犹得也。古之贵言也若此。

2 贵言:
臣天下,一天下也。一天下者,令于天下则行,禁焉则止,桀、纣令天下而不行,禁焉而不止,故不得臣也。目之所美,心以为不义,弗敢视也。口之所甘,心以为非义,弗敢食也。耳之所乐,心以为不义,不敢听也。身之所安,心以为不义,弗敢服也。然则令于天下而行,禁焉而止者,心也。故曰:心者,身之君也。天子以天下受令于心,心不当则天下祸,诸侯以国受令于心,心不当则国亡,匹夫以身受令于心,心不当则身为戮矣。祸之始也易除,其除之,不可者避之,及其成也。欲除之不可,欲避之不可,治于神者,其事少而功多。

3 贵言:
干霄之木,始若蘖足,易去也。及其成达也。百人用斧斤,弗能偾也。熛火始起易息也。及其焚云梦,孟诸,虽以天下之役,抒江汉之水,弗能救也。夫祸之始也。犹熛火蘖足也。易止也。及其措于大事,虽孔子、墨翟之贤,弗能救也。屋焚而人救之,则知德之,年老者,使涂隙戒突,故终身无失火之患,而不知德也。入于囹圄,解于患难者,则三族德之,教之以仁义慈悌,则终身无患而莫之德,夫祸亦有突,贤者行天下而务塞之,则天下无兵患矣。而莫之知德也。故曰:圣人治于神,愚人争于神也。

4 贵言:
天地之道,莫见其所以长物而物长,莫见其所以亡物而物亡,圣人之道亦然,其兴福也。人莫之见而福兴矣。其除祸也。人莫之知而祸除矣。故曰:神人益天下以财为仁,劳天下以力为义,分天下以生为神,修先王之术,除祸难之本,使天下丈夫耕而食,妇人织而衣,皆得戴其首,父子相保,此其分万物以生,盈天下以财,不可胜计也。神也者,万物之始,万事之纪也。

URN: ctp:n418215