Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《天道》

Library Resources
1 天道:
夫帝王之德,以天地為宗,以道德為主,以無為為常,無為也。則用天下而有餘,有餘者閑暇之謂也。有為也。則為天下用而不足,不足者汲汲然欲為物用者也。欲為物用,故可得而以以作臣也。故古之人貴夫無為也。上無為也。下亦無為也。是下與上同德也。下與上同德則不臣,下有為也。上亦有為也。是上與下同道也。上與下同道則不主,夫工人無為於刻木,而有為於用斧,主上無為於親事,而有為於用臣,臣能親事,主能用臣,斧能刻木,而工能用斧,各當其能,則天理自然,非有為也。若乃主代臣事,則非主矣。臣秉主用,則非臣也。故各司其任,則上下咸得,而無為之理至矣。上必無為而用天下,下必有為為天下用,此不易之道也。

2 天道:
故古之王天下者,智雖落天地,不自慮也。辯雖雕萬物,而不自說也。能雖窮海內,不自為也。夫在上者,患於不能無為也。而代人臣之所司,使咎繇不得行其明斷,后稷不得施其播殖,則羣才失其任,而主上困於役矣。冕旒垂目而付之天下,天下皆得其自為,斯乃無為而無不為者也。故上下皆無為矣。但上之無為則用下,下之無為則自用矣。天不産而萬物化,地不長而萬物育,所謂自爾。帝王無為而天下功成。功自彼成。

3 天道:
故曰:莫神於天,莫富於地,莫大於帝王。故曰:帝王之德配天地,同乎天地之無為也。此乘天地,馳萬物,而用人羣之道也。本在於上,末在於下,要在於主,詳在於臣,三軍五兵之運,德之末也。賞罰利害,五刑之辟,教之末也。禮法數度,刑名比詳,治之末也。鐘鼓之音,羽旄之容,樂之末也。哭泣衰絰降殺之服,哀之末也。此五末者,須精神之運,心術之動,然後從者也。夫精神心術者,五末之本也。任自然而運動,則五事之末,不振而自舉也。

4 天道:
末學者,古之人有之,而非所以先也。所先者本也。君先而臣從,長先而少從,男先而女從,夫尊卑先後,天地之行也。故聖人取象焉。言此先後雖是人事,然皆在至理中來,非聖人之所作也。天尊地卑,神明之位也。春夏秋冬,四時之序也。萬物化作,盛衰之殺,變化之流也。夫天地至神也。而有尊卑先後之序,而况人道乎。明夫尊卑先後之序固有,物之所不能無也。宗廟尚親,朝廷尚尊,鄉黨尚齒,行事尚賢,大道之序也。言非但人倫之所尚也。愚智處宜,貴賤履位,官各當其才也。必分其能,無相易業。必由其名,名當其實,故由名而實不濫也。以此事上,以此畜下,以此治物,以此修身,智謀不用,必歸其天,此之謂太平,治之至也。禮法數度,刑名比詳,古之人有之,此下之所以事上,非上之所以畜下也。寄此事於羣下,斯乃畜下者也。

5 天道:
昔者。舜問於堯曰:天王之用心何如。堯曰:吾不傲無告,無告者所謂頑民也。不廢窮民,恒加恩也。苦死者,嘉孺子,而哀婦人,此吾所以用心已。舜曰:美則美矣。而未大也。堯曰:然則何如。舜曰:天德而出寧,與天合德,則雖出而静也。日月照而四時行,若晝夜之有經,雲行雨施矣。此皆不為,而自然者也。堯曰:子天之合也。我人之合也。夫天地者,古之所大也。而黄帝、堯、舜之所共美也。故古之王天下者奚為哉。天地而已矣。

URN: ctp:n418321