Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《兵令》

Library Resources
1 兵令:
兵者、凶器也。戰者、逆德也。争者、事之末也。王者所以伐暴亂而定仁義也。戰國所以立威侵敵也。弱國所以不能廢。

2 兵令:
兵者,以武為植,以文為種,以武為表,以文為裏,以武為外,以文為內,能審此二者,知所以勝敗矣。武者所以凌敵分死生也。文者所以視利害,觀安危,武者所以犯敵也。文者所以守之也。兵用文武也。如響之應聲也。如影之隨身也。

3 兵令:
將有威則生,無威則死,有威則勝,無威則敗,卒有將則鬥,無將則北,有將則死,無將則辱,威者賞罰之謂也。卒畏將畏將之將下舊無甚字,補之甚於敵者戰勝,卒畏敵甚於將者戰北,夫戰而知所以勝敗者,固稱將於敵也。敵之與將也。猶權衡也。將之於卒也。非有父母之惻,血膚之屬,六親之私,然而見敵走之如歸,前雖有千仞之溪,不測之淵,見入湯火如蹈者,前見全明之賞,後見必死之刑也。將之能制士卒,其在軍營之內,行陣之間,明慶賞,嚴刑罰,陳斧鉞,飾章旗,有功必賞,犯令必死,及至兩敵相至,行陣薄近,將提枹而鼓之,存亡生死,存枹之端矣。雖有天下善兵者,不能圖大鼓之後矣。

URN: ctp:n418343