Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 姦劫弑臣

《姦劫弑臣》

Library Resources
1 姦劫弑臣:
凡姦臣者,皆欲順人主之心,以取信幸之勢者也。是以主有所善,臣從而譽之,主有所憎,臣因而毁之,凡人之大體,取捨同則相是也。取捨異則相非也。今人臣之所譽者,人主之所是也。此之謂同取,人臣之所毁者,人主之所非也。此之謂同舍,夫取舍合,同而相與逆者,未嘗聞也。此人臣之所取信幸之道也。夫姦臣得乘信幸之勢,以毁譽進退羣臣者也。人主非有術數以御之,非有參驗以審之,必將以曩之合已,信今之言,此幸臣之所以得欺主成私者也。故主必蔽於上,臣必重於下矣。此之謂擅主之臣,國有擅主之臣,則羣下不得盡智力以陳其忠,百官之吏,不得奉令以致其力矣。何以明之,夫安利者就之,危害者去之,此人之情也。人主者非目若離婁乃為明也。非耳若師曠乃為聰也。不任其數,而待目以為明,所見者少矣。非不蔽之術也。不因其勢,而待耳以為聰,所聞者寡矣。非不欺之道也。明主者,使天下不得不為己視,使天下不得不為己聰,故身在深宮之中,明燭四海之內,而天下弗能蔽,弗能欺也。

URN: ctp:n418462