Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《本經》

Library Resources
1 本經:
凡人之性,心平欲得則樂,歌舞節則禽獸跳矣。有憂則悲哀,有所侵犯則怒,怒則有所釋憾矣。故鐘鼓管簫,所以飾喜也。衰絰苴杖,苴,麻。所以飾哀也。金鼓鈇鉞,所以飾怒也。必有其質,乃為之文,古者聖王在上,上下同心,君臣輯睦,衣食有餘,家足人給,父慈子孝,兄良弟順,天下和舊無和字,補之洽,人得其願,故聖人為之作禮樂,以和節之,末世之政,田漁重税,關市急徵,民力竭於徭役,財用殫於會賦,會,計。居者無食,行者無糧,老者不養,死者不葬,贅妻鬻子,以給上求,猶不能贍其用,愚夫惷婦,皆有流連之心,悽愴之意,乃始為之撞大鐘,擊鳴鼓,吹竽笙,彈琴瑟,則失樂之本矣。

2 本經:
古者上求薄而民用給,君施其德,臣盡其力,父行其慈,子竭其孝,各致其愛,而無憾恨其間矣。夫三年之喪,非强引而致之也。聽樂不樂,食旨不甘,思慕之心未能弛,晚世風流俗敗,嗜欲多而禮義廢,君臣相欺,父子相疑,怨尤充胷,思心盡亡,被衰戴絰,戲笑其中,雖致之三年,失喪之本矣。古者天子一畿,千里為畿。諸侯一同,百里為同也。各守其分地,不得相侵,有不行王道,暴虐萬民,亂政犯禁者,乃舉兵而伐之,戮其君,易其黨,卜其子孫以代之,天子不滅同姓,諸侯不滅國,自古之正也。本注作天子不滅國,諸侯不滅姓,自古之政也晚世務廣地侵壤,并兼無已,舉不義之兵而伐無罪之國,殺不辜之民,而絕先聖之後,大國出攻,小國城守,驅人之馬牛,繫人之子女,毁人之宗廟,徙人之重寶,流血千里,暴駭滿野,以贍貪主之欲,非兵之所為主也。故兵者所以討暴也。非所以為暴也。樂者所以致和也。非所以為淫也。喪者所以盡哀也。非所以為僞也。故事親有道矣。而愛為務,朝廷有容矣。而敬為上,處喪有禮矣。而哀為主,用兵有術矣。而義為本,本立而道行,本傷而道廢矣。

URN: ctp:n418510