Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《備政》

Library Resources
1 備政:
夫為政者,譬猶工匠之造屋也。廣廈既成,衆棁不安,則梁棟為之斷折,一物不備,則千柱為之并廢,善為屋者,知梁棁之不可以不安,故棟梁常存,知一物之不可以不備,故衆榱與之共成也。善為政者,知一事之不可闕也。故無物而不備,知一是之不可失也。故衆非與之共得,其不然者,輕一事之為小,忽而闕焉。不知衆物與之共多也。睹一非之為小也。輕而蹈焉。不知衆是與之共失也。夫政之相須,猶輗轄之在車,無輗轄猶可以小進也。謂之歷遠而不頓躓者,未之有也。夫為政者,輕一失而不矜之,猶乘無轄之車,安其少進,而不睹其頓躓之患也。夫車之患近,故無不睹焉。國之患遠,故無不忽焉。知其體者,夕惕若厲,慎其愆矣。

2 備政:
夫為政者,莫善於清其吏也。故選托於由,夷,而又威之以篤罰,欲其貪之必懲,令之必從也。而奸益多,巧彌大,何也。知清之為清,而不知所以清之故,免而無耻也。日欲其清而薄其禄,禄薄所以不得成其清,夫飢寒切於肌膚,固人情之所難也。其甚又將使其父不父,子不子,兄不兄,弟不弟,夫不夫,婦不婦矣。貧則仁義之事狹,而怨望之心篤,從政者捐私門而委身於公朝,榮不足以光室族,禄不足以代其身,骨肉飢寒離怨於內,朋友離叛衰衰疑弃,捐於外,虧仁孝,損名譽,得守之而不易者,萬無一也。不能原其所以然,又將佐其室族之不和,合門之不登也。疑其名,必將忘其實,因而下之,不移之士,雖苦身於內,冒謗於外,捐私門之患,畢死力於國,然猶未獲見信之衷,不免黜放之罪,故守清者死於溝壑,而猶有遺謗於世也。為之至難,其罰至重,誰能為之哉。人知守清之必困於終也。違清,而又懼卒罰之及其身也。故不為昭昭之行,而咸思暗昧之利,奸巧機於內,而虛名逸於外,人主貴其虛名,而不知賤其所以為名也。

3 備政:
虛名彰於世,奸實隱於身,人主眩其虛,必有以暗其實矣。故因而貴之,敬而用之,此所謂惡貪而罰於由夷,好清而賞於盗跖也。名實相違,好惡相錯,此欲清而不知重其禄之故也。不知重其禄,非徒失於清也。又將使清分於私,而知周於欺,推此一失,以至於欺,苟欺之行,何事而不亂哉。故知清而不知所以重其禄者,則欺而濁,知重其禄而不知所以少其吏者,則竭而不足,知少其吏而不知所以盡其力者,則事繁而職闕,凡此數事,相須而成,偏廢,則有者不為用矣。其餘放欺,無事而不若此者也。不可得一二而載之耳,故明君必須良佐而後致治,非良佐能獨治也。必須善法有以用之,夫君猶醫也。臣猶針也。法,陰陽補瀉也。針非人不入,人非針不徹於病,二者既備而不知陰陽補瀉,則無益於疾也。又况逆逆疑并失之哉。今用針而不存於善術,使所針必死,夫然也。其疾之療亦遠,良醫急於速療,而不恃針入之無恙也。明君急於治平,而不恃亡失之不便亡也。必須至亡也百三字,恐當連正文

URN: ctp:n418787