Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《任臣》

Library Resources
1 任臣:
人君所以尊敬人臣者,以其知任人臣,委所信,而保治於己也。是以其聽察,其明昭,身日高,而視日下,事日遠,而聽日近,業至難而身至易,功至多而勤至少也。若多疑而自任也。則其臣不思其所以為國,而思其所以得於君,深其計而淺其事,以求其指撝,人主淺之則不陷於之難,人主深之則進而順之以取其心,所闕者,忠於國而難明於君者也。所修者,不必忠於國而易行於時者也。因其所貴者貴之,故能同其貴,因其所賤者賤之,故能殊於賤,其所貴者不必賢,所賤者不必愚也。家懷因循之術,人為悅心易見之行,夫美大者深而難明,利長者不可以倉卒形也。故難明長利之事廢於世,阿阿下恐有脱文易見之行塞於側,為非不知過,知困不知其乏,此為天下共一人之智,以一人而獨治於四海之內也。其業大,其智寡,豈不蔽哉。以一蔽主而臨不量之阿,欲能不惑其功者,未之有也。苟惑之,則人得其志矣。人得其志,則君之志失矣。君勞臣逸,上下易所,是一君為臣而萬臣為君也。以一臣而事萬君,鮮不用矣。有不不字恐衍用人之名,而終為人所用也。是以明主慎之,不貴知所用於己,而貴知所用於人,能用人,故人無不為己用也。昔舜恭己正南面而已,天下不多皋陶,稷,契之數,而貴聖舜獨治之功。故曰:為之者不必名其功,獲其業者不必勤其身也。其舜之謂與。

URN: ctp:n418801