Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《為君難》

Library Resources
1 為君難:
或曰:仲尼稱為君難,夫人君者,處尊高之位,執賞罰之柄,用人之才,因人之力,何為不成,何求不得,功立則受其功,治成則厚其福,故官人,舜也。治水,禹也。稼穡,弃也。理訟,皋陶也。堯無事焉。而由之聖治,何為君難耶。

2 為君難:
曰:此其所以為難也。夫日月照於晝夜,風雨動潤於萬物,陰陽代以生殺,四時迭以成歲,不見天事,而猶貴之者,其所以運氣陶演,協和施化,皆天之為也。

3 為君難:
是以,天,萬物之覆,君,萬物之燾也。懷生之類,有不浸潤於澤者,天以為負,員首之民,有不霑濡於惠者,君以為耻。

4 為君難:
是以在上者體人君之大德,懷恤下之小心,闡化立教,必以其道,發言則通四海,行政則動萬物,慮之於心,思之於內,布之於天下,正身於廟堂之上,而化應於千里之外,雖黈纊塞耳,隱屏而居,照幽達情,燭於宇宙,動作周旋,無事不慮。

5 為君難:
服一綵則念女功之勞,御一谷則恤農夫之勤,决不聽之獄,則懼刑之不中,進一士之爵,則恐官之失賢,賞毫氂之善,必有所勸,罰纖芥之惡,必有所沮。

6 為君難:
使化若春氣,澤如時雨,消凋污之人,移薄僞之俗,救衰世之弊,反之於上古之樸,至德加於天下,惠厚施於百姓,故民仰之如天地,愛之如父母,敬之如神明,畏之如雷霆。

7 為君難:
且佐治之臣,歷世難遇,庸人衆而賢才寡,是故君人者不能皆得稷契之幹,伊呂之輔,猶造父不能皆得騏驥之乘,追風之匹也。御踶齧必煩轡銜,統庸臣必勞智慮,是以人君其所以濟輔羣下,均養小大,審覈真僞,考察變態,在於幽冥窈妙之中,割毫折芒纖微之間,非天下之至精,孰能盡於此哉。

8 為君難:
故臣有立小忠以售大不忠,效小信以成大不信,可不慮之以詐乎。

9 為君難:
臣有貌厲而內荏,色取仁而行違,可不慮之以虛乎。

10 為君難:
臣有害同儕以專朝,塞下情以壅上,可不慮之以嫉乎。

11 為君難:
臣有進邪說以亂是,因似然以傷賢,可不慮之以奸乎。臣有因賞以恩恩上恐有脱字,因罰以佐威,可不慮之以奸乎。臣有外顯相薦,內陰相謀,事托公而實俠私,可不慮之以欺乎。

12 為君難:
臣有事左右以求進,托重臣以自結,可不慮之以僞乎。臣有和同以取諧,苟合以求薦,可不慮之以禍乎。

13 為君難:
臣有悅君意以求親,悅主言以取容,可不慮之以佞乎。此九慮者,所以防惡也。

14 為君難:
臣有辭拙而意工,言逆而事順,可不恕之以直乎。臣有樸拙而辭訥,外疏而內敏,可不恕之以質乎。

15 為君難:
臣有犯難以為士士疑當作上或主,離謗以為國,可不恕之以忠乎。臣有守正以逆衆意,執法而違私志,可不恕之以公乎。

16 為君難:
臣有不曲己以求合,不耦世以取容,可不恕之以貞乎。

17 為君難:
臣有從側陋而進顯言,由卑賤而陳國事,可不恕之以難乎。

18 為君難:
臣有孤特而執節,分立而見毁,可不恕之以勁乎。

19 為君難:
此七恕者,所以進善接下之理也。御臣之道,豈徒七恕九慮而已哉。

URN: ctp:n418812