Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《政略》

Library Resources
1 政略:
夫有不急之官,則有不急之禄,國之蛑賊也。明主設官,使人當於事,人當於事,則吏少而民多,民多則歸農者衆,吏少則所奉者寡,使吏禄厚則養足養足下似脱養足二字,則無求於民,無求於民,奸軌息矣。禄足以代耕,則壹心於職,壹心於職則政理,政理則民不擾,民不擾則不亂其農矣。養生有制,送終有度,嫁娶宴享,皆有分節,衣服食味,皆有品袠,明設其禮而嚴其禁,如是則國無違法之民,財無無用之費矣。此富民之大略也。

2 政略:
非先王之法行不得行,非先王之法言不得道,名不可以虛求,貴不可以僞得,有天下坦然知所去就矣。本行而不本名,責義而不責功,行莫大於孝敬,義莫大於忠信,則天下之人知所以措身矣。此教之大略也。夫禮設則民貴行,分明則事不錯,民貴行則所治寡,事不錯則下静壹,此富民致治之道也。禮重而刑輕則士勸,愛施而罰必則民服,士勸則忠信之人至,民服則犯法者寡,德全則教誠,教誠則感神,行深則著厚,著厚則流遠,尚義則同利者相覆,尚法則貴公者相刻,相刻則無親,相覆則無疏,措禮則政平,政平則民誠,設術則政險,政險則民僞,此禮義法術之情也。

URN: ctp:n418967