Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《論兵》

Library Resources
1 論兵:
夫為政失道,可思而更也。兵者,存亡之機,一死不可復生也。故曰:天下難事在於兵,今有人於此,力舉重鼎,氣蓋三軍,一怒而三軍之士皆震,世俗見若人者,謂之能用兵矣。然以吾觀之,此亡國之兵也。夫有氣者,志先其謀,無策而徑往,怒心一奮,天下若無人焉。不量其力,而輕天下之物,偏遇可以幸勝,有數者禦之,則必死矣。凡用兵正體不備,不可以全勝,故善用兵者,我謂之死,則民盡死,我謂之生,則民盡生,我使之勇,則民盡勇,我使之怯,則民盡怯,能死而不能生,能勇而不能怯,此兵之半,非全勝者也。

2 論兵:
夫用戰有四,有大體者難與持久,有威刑者難與争險,善柔者待之以重,善任勢者禦之以堅,用兵能使民堅重者,則可與之赴湯火,可與之避患難,進不可詭,退不可追,所在而民安,盡盡疑畫誤地而守固,疑間不能入,權譎不能設也。堅重者,備物者也。備物者無偏形,無偏形故其變無不之也。故禮與法,首尾也。文與武,本末,故禮正而後法明,文用而後武法,故用兵不知先為政,則亡國之兵也。

3 論兵:
用人有四,一曰以功業期之,二曰與天下同利,三曰樂人之勝己,四曰因才而處任,以功業期之,則人盡其能,與天下同利,則民樂其業,樂人勝己,則下無隱情,因才擇任,則衆物備舉,人各有能有不能也。是以智者不以一能求衆善,不以一過掩衆美,不遺小類,不弃小力,故能有為也。夫治天下者,其所以行之在一,一者何也。曰公而已矣。故公者,所以攻天下之邪,屏讒慝之萌,兵者傾危之物,死生之機,一物不至,則衆亂興矣。故以仁聚天下之心,以公塞天下之隙,心公而隙塞,則民專而可用矣。公心明故賢才至,一公則萬事通,一私則萬事閉,兵者死生之機也。是故貴公。

4 論兵:
王子主失。

5 論兵:
有王子者,著主失之書,子張甚善之。為袁子稱之曰:夫人之所以貴於大人者,非為其官爵也。以其言忠信,行篤敬,人主授之不虛,人臣受之不妄也。若居其位不論其能,賞其身不議其功,則私門之路通,而公正之道塞矣。凡世之所患,非患人主之有過失也。患有過欲改而不能得也。是何也。夫奸臣之事君,固欲苟悅其心,夫物未嘗無似象,似象之言,漫潤之諛漫恐當作浸,諛恐當作譖,非明者不能察也。奸臣因以似象之言而為之容說,人主不能别也。是而悅之,惑亂其心,舉動日繆,而常自以為得道,此有國之常患也。夫佞邪之言,柔順而有文,忠正之言,簡直而多逆,使忠臣之言是也。人主固弗快之矣。今奸臣之言已揜於人主,不自以為非,忠臣以逆迕之言說之,人主方以為誣妄,何其言之見聽哉。是以大者刳腹,小者見奴,忠臣涉危死而言不見聽,奸臣饗榮利而言見悅,則天下奚蹈夫危死而不用,去夫榮樂而見聽哉。故有被髪而為狂,有竄伏於窟穴,此古今之常也。

6 論兵:
凡奸臣者,好為難成之事,以徼幸成功之利,而能先得人主之心,上之人不能審察而悅其巧言,則見其賞而不見其罰矣。為人臣有禮未必尊,無禮未必卑,則奸臣知所以事主矣。雖有今日之失,必知明日所以復之塗也。故人主賞罰一不當,則邪人為巧滋生,其為奸滋甚,知者雖見其非而不敢言,為將不用也。夫先王之道,遠而難明,當世之法,近而易知,凡人莫不違其疏而從其親,見其小而暗其大,今賢者固遠主矣。而執遠而難明之物,奸人固近主矣。而執近而易知之理,則忠正之言奚時而得達哉。故主蔽於上,奸成於下,國亡而家破,伍子胥為吳破楚,令闔閭霸,及夫差立,鴟夷而浮之江,樂毅為燕王破强齊,報大耻,及惠王立,而驅逐之,夫二子之於國家,可謂有功矣。夫差,惠王足以知之矣。然猶不免於危死者,人主不能常明,而忠邪之道異故也。又况於草茅孤遠之臣,而無二子之功,涉奸邪之門,經傾險之塗,欲其身達,不亦難哉。今人雖有子産之賢,而無子皮之舉,有解狐之德,而無祁奚之直,亦何由得達而進用哉。故有祁奚之直而無宣子之聽,有子皮之賢而無當國之權,則雖荊山之璞,猶且見瓦耳,故有管仲之賢,有鮑叔之友,必遇桓公而後達,有陳平之智,有無知之友,必遇高祖而後聽,桓公,高祖不可遇,雖有二子之才,夫奚得用哉。

URN: ctp:n418970