Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《用賢》

Library Resources
1 用賢:
治國有四,一曰尚德,二曰考能,三曰賞功,四曰罰罪,四者明則國治矣。夫論士不以其德而以其舊,考能不以其才而以其久,而求下之貴上,不可得也。賞可以勢求,罰可以力避,而求下之無奸,不可得也。為官長非苟相君也。治天下也。用賢非以役之,尚德也。行之以公,故天下歸之。

2 用賢:
故明王之使人有五,一曰以大體期之,二曰要其成功,三曰忠信不疑,四曰至公無私,五曰與天下同憂,以大體期之,則臣自重,要其成功,則臣勤懼,忠信不疑,則臣盡節,至公無私,則臣盡情,與天下同憂,則臣盡死,夫唯信而後可以使人,昔者,齊威王使章子將而伐魏,人言其反者三,威王不應也。自是之後,為齊將者無有自疑之心,是以兵强於終始也。唯君子為能信,一不信則終身之行廢矣。故君子重之,漢高祖,山東之匹夫也。無有咫尺之土,十室之聚,能任天下之智力,舉大體而不苛,故王天下,莫之能禦也。項籍,楚之世將,有重於民,横行天下,然而卒死東城者,何也。有一范增不能用,意忌多疑,不信大臣故也。寬則得衆用,賢則多功,信則人歸之。

URN: ctp:n418979