Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 兵部尚书

《兵部尚书》

Library Resources
1 兵部尚书:
侍郎 郎中、员外郎 职方郎中、员外郎 驾部郎中、员外郎 库部郎中、员外郎

2 兵部尚书:
周礼夏官,大司马之职,掌以九伐之法正邦国,制军诘禁,以纠邦国。领校人、牧师、职方、司兵之属,即今兵部之任也。魏置五兵尚书,周官有司兵,掌五兵、五盾,各辨其物与其等,以待军事。五兵之名,当出于此。郑司农云:“五兵者,戈、殳、戟、酋矛、夷矛也。”五兵谓中兵、外兵、骑兵、别兵、都兵也。晋初无,太康中乃有五兵尚书,而又分中兵、外兵各为左右。按晋虽分中兵、外兵为左右,与旧五兵为七曹,然尚书唯置五兵而已,无七兵尚书之名。至后魏始有七兵尚书耳。今诸家著述或谓晋太康中置七兵尚书,误矣。宋五兵尚书唯领中兵、外兵二曹,馀则无矣。齐梁陈皆有之,后魏为七兵尚书。北齐为五兵,统左中兵、掌诸都督告身、诸宿卫官。右中兵、掌畿内丁帐事、诸兵力士。左外兵、掌河南及潼关以东诸州丁帐及发召诸兵。右外兵、掌河北及潼关以西诸州,所典与左外兵同。都兵掌鼓吹、太乐、部小兵等事。五曹。后周置大司马,其属又有兵部中大夫,小兵部下大夫,其职并缺。至隋乃有兵部尚书,统兵部、职方、驾部、库部四曹,盖因后周兵部之名,兼前代五兵之职。大唐龙朔二年,改兵部尚书为司戎太常伯,咸亨元年复旧。光宅元年,改为夏官,神龙元年复旧。天宝十一年,改为武部尚书。至德初复旧。掌武官选举,总判兵部、职方、驾部、库部事。其分领选举,亦为三铨,制如吏部。尚书所掌,谓之尚书铨。侍郎所掌,其一为中铨,其一为西铨。各有印。

3 兵部尚书:
侍郎二人。隋炀帝置,大唐因之。龙朔二年,改为司戎少常伯,咸亨元年复旧。他时曹名或改,而官不易。旧制一员,总章元年加一员。掌署武职、武勋官、三卫及兵士以上簿书,朝集、禄赐、假告、使差、发配,亲士帐内考核,及给武职告身。

4 兵部尚书:
郎中一人。历代兵部曹皆有郎,具尚书中。或单为郎,或置郎中,例在吏部郎中篇。隋初为兵部侍郎,炀帝除“侍”字,改为兵部曹郎。武德三年,改为兵部郎中。龙朔二年,改为司戎大夫,咸亨元年复旧。掌与侍郎同。员外郎二人。隋文帝置兵部员外郎,炀帝改为兵曹承务郎。武德三年复旧。其后曹改而官不易。

5 兵部尚书:
职方郎中一人。周礼夏官有职方氏,掌天下之图,辨九州之国。历代无闻。至后周,依周官。隋初有职方侍郎,炀帝除“侍”字。武德中,加“中”字。龙朔二年改为司城大夫,咸亨元年复旧。掌地图、城隍、镇戍、烽候,防人路程远近,归化首渠。员外郎一人。周官夏官职方上士,后周依周官。隋改置,与户部员外郎同。

6 兵部尚书:
驾部郎中一人。周礼夏官之属有舆司马,又有校人,主马之官,又有牧师,掌牧放,又有巾车,掌公车之政及王之五辂,此皆驾部之本也。魏晋尚书有驾部郎。宋时驾部属左民尚书。齐亦有之。后魏与北齐并曰驾部郎中。后周有驾部中大夫,属夏官。隋初为驾部侍郎,属兵部。隋辛公义为驾部侍郎,勾检马牧,所获十馀万疋。文帝喜曰:“唯我公义,奉国竭忠。”炀帝除“侍”字。武德三年,加“中”字。龙朔二年,改为司舆大夫,咸亨初复旧。天宝中,改驾部为司驾,至德初复旧。掌舆辇、车乘、邮驿、厩牧,司牛马驴骡,阑遗杂畜。开元十八年闰六月饬:“比来给传使人,为无传马,事颇劳烦。自今以后,应乘传者,宜给纸券。”二十三年十月饬:“新给都督、刺史并关三官州上佐,并给驿发遣。”二十八年六月饬:“有陆驿处,得置水驿。”自二十年以后,常置馆驿使,以他官为之。员外郎一人。周官有舆上士,后周有小驾上士,盖其任也。至隋,置与户部同。

7 兵部尚书:
库部郎中一人。周官有司甲,掌戈、盾、弓、矢之长,各辨其物,以待军事。魏尚书有库部郎,晋因之。宋库部主兵仗。文帝宴,会有荒服外归化人,帝问尚书库部郎顾琛曰:“库中仗有几许?”琛诡对曰:“有十万人仗。”旧武库仗多秘不言,帝既问失言,及琛诡对,善之。历代或有或缺。后魏、北齐库部属度支尚书,掌凡戎仗器用。后周有武藏中大夫。隋属兵部。初为库部侍郎,炀帝除“侍”字。武德中,加“中”字。龙朔二年,改为司库大夫,咸亨初复旧。天宝十一年,又改库部为司库,至德初复旧。掌军器、仪仗、卤簿法式及乘舆等。员外郎一人。周官有司兵中士,后周有小武藏下大夫,隋改置与户部同。

URN: ctp:n553325