Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 皇太子朝谒

《皇太子朝谒》

Library Resources
1 皇太子朝... :
其日册讫,皇太子著双童髻,绛纱袍,诣皇帝所御殿如常内朝之式。至閤,司宾引入,至殿前,北面再拜。司宾引退,诣皇后所御殿前,北面再拜。司宾引出,还宫如常。

2 皇太子朝... :
谒太庙

3 皇太子朝... :
皇帝会群臣

4 皇太子朝... :
群臣上礼

5 皇太子朝... :
皇后受群臣贺

6 皇太子朝... :
皇后会外命妇

7 皇太子朝... :
皇太子会群臣

8 皇太子朝... :
皇太子会宫臣

9 皇太子朝... :
宫臣上礼

10 皇太子朝... :
右以上并如临轩册命仪。

URN: ctp:n559167