Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《同牢》

Library Resources
1 同牢:
一品以下同牢与亲迎不别篇

2 同牢:
初昏,掌事者设洗、陈馔如一品仪。笾豆各十六,簋簠各二,釶各一,皆加勺盖。俎三,羊豕及腊,羊豕皆节折。樽坫于室内北墉下,玄酒在西,加审勺,皆南柄。审,夏用絺,冬用緆。又设樽于房户外之东,加勺审,无玄酒,坫在南,实四爵、合卺,加审。

3 同牢:
王至,降辂车以俟。妃至,降车北面立。王南面揖妃以入。及寝门,又揖以入。赞者彻樽审,酌玄酒三,注于樽。妃从者设席于奥,东向。西南隅谓之奥。一品以下,若室内窄,则席于堂上楹闲,东向,设樽于室户东。王导妃升自西阶,入于室,即席东面立。妃入,立于樽西,南面。王盥于南洗,妃从者沃之;妃盥于北洗,王从者沃之。盥讫,王及妃俱复位立。

4 同牢:
赞者以馔入设于席前。赞者设酱于席前,葅醢在其北。俎三入设于豆东,腊特于豆北。豆东,葅醢之东。设黍于酱东,稷、稻、粱在东,设湇于酱南。设对酱于东,对酱,妇酱也。设之当特俎。葅醢在其南,北上。设黍于腊北,其西稷、稻、粱。设湇于酱北。司馔启会,却于簋簠之南,对簋簠于北,启,发也。皆加匕箸。王从者对席于馔东。赞者西南面告:“馔具。”

5 同牢:
王揖妃,妃即对席西面,皆坐。赞者皆授箸,各以葅擩于醢,皆祭于豆闲。又皆祭黍。赞者各取肺皆绝末以授,皆祭,赞者以肺加于俎。凡祭与食皆赞者赞之。赞者各移黍置于席上。授肺脊,皆食以湇酱。三饭卒食。赞者二人俱洗爵于房,酌于室内之樽,诣馔南,北面一品以下户西北面。以酳。王及妃皆兴,再拜,受爵。赞者北面答拜。王及妃皆坐,祭酒,赞者以肝从,皆奠爵,取肝,振祭,哜之,赞者皆受,实于葅豆,各取爵皆饮讫,执爵兴。赞者受爵,王及妃皆再拜,赞者以爵覆于坫。王及妃俱坐,一品以下仍立。赞者又以爵酌再酳,王及妃受爵,不祭而饮卒爵,一品以下立受坐饮。赞者受爵覆于坫。三酳用劜如再酳。一品以下主人及妇立于席后。赞者皆降东阶,洗爵,升,酌于户外樽,入诣于馔南,北面跪一品以下入户西北面。奠爵,兴,再拜,皆坐,取爵祭酒,遂饮卒爵,遂拜,执爵兴,降奠于篚。一品以下夫妇答拜,降奠爵于篚。

6 同牢:
王出,妃退立于樽西,南面。一品以下主人出,脱衣于房。赞者彻馔,设于东房内如初。妇脱服于室,衽于奥。又彻室内酒樽以出。王脱冕服于房,妃从者受之;妃脱服于室,王从者受之,姆授巾。王从者衽于奥,妃从者衽良席于东,皆有枕,北趾。一品以下无交受服、姆授巾。王入,烛出。妃从者餕王之馀,王从者餕妃之馀,赞者酌户外樽酳之。王从者皆妇人。妃从者侍于户外,呼则闻。

URN: ctp:n559381