Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《霞》

Library Resources
1 霞:
《釋名》曰:霞,白雲映日光而成赤色,假日之赤光而成也。故字從雨,遐聲。

2 霞:
《漢武內傳》曰:上元夫人謂西王母曰「阿瓊」,有六甲之術,用之可以游景雲之宮,登流霞之堂。

3 霞:
《十洲記》曰:昆侖山之上有瓊華之室,紫翠丹房,景云燭日,朱霞九光。

4 霞:
王子年《拾遺》曰:燕昭王二年,海人乘霞舟,獻龍膏。
又曰:昆山第八層有五色霞。

5 霞:
《抱樸子》曰:咀六氣于丹霞。

6 霞:
《楚辭》曰:潄正陽而含朝霞。

7 霞:
《河圖》曰:昆侖山有五色水,赤水之氣上蒸為霞而赫然。

8 霞:
《論衡》曰:河東蒲坂項曼都好道學仙,去三年而反。家問其狀,都曰:「欲飲食,仙人輒飲我以流霞,每飲一杯,數日不饑。」

9 霞:
揚雄《甘泉賦》曰:吸青雲之流霞兮,飲若木之露英。

10 霞:
王延壽《魯靈光殿賦》曰:霞駁云蔚,若陰若陽。

11 霞:
魏文帝辭曰:丹霞蔽日,彩虹垂天。

12 霞:
曹子建《洛神賦》曰:遠而望之,皎若太陽昇朝霞。

13 霞:
阮籍《清思賦》曰:厭白玉以為面,霏丹霞以為裳。

14 霞:
左思《蜀都賦》曰:舒丹氣而為霞。

15 霞:
陸機《列仙賦》曰:即絳闕于朝霞。

16 霞:
陸機《雲賦》曰:外聚紫霞。

17 霞:
郭璞《江賦》曰:撫凌波而鳧躍,吸翠霞而夭矯。

18 霞:
孫綽《天台山賦》曰:赤城霞起以建標。

19 霞:
張孟陽詩曰:朝霞迎白日,丹氣臨暘谷。

20 霞:
郭璞《游仙詩》曰:朝霞升東山,朝日何晃朗。

21 霞:
嵇含《悅晴詩》曰:朝霞炙瓊林,夕影映靈芝。

URN: ctp:n362463