Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《歲除》

Library Resources
1 歲除:

2 歲除:
《呂氏春秋注》曰:前歲一日,擊鼓驅疫癘之鬼,謂之逐除,亦曰儺。《論語》曰:鄉人儺,孔子朝服立于阼階。張衡《東京賦》曰:卒歲大儺。

3 歲除:
《荊楚記》曰:歲暮家家具肴蔌,謂宿歲之儲,以迎新年,相聚酣飲。
又曰:歲前又為藏鉤之戲。《辛氏三秦記》曰:昭帝母鉤弋夫人手拳而國色,帝披之得鉤。人人學藏鉤亦法此。鉤亦作驅。
又曰:留宿歲飯至新年,十二月則棄之街衢,以為去故納新也。

4 歲除:
唐太宗文皇帝《守歲詩》曰:暮景斜芳殿,年華麗綺宮。寒辭去冬雪,暖帶入春風。階馥舒梅素,盤花卷燭紅。共歡新故歲,迎送一宵中。
又曰:歲陰窮暮紀,獻節啟新芳。冬盡今宵促,年開明日長。冰消出鏡水,梅散入風香。對飲歡經宴,傾壺待曙光。

5 歲除:
又《於太原召侍臣賜宴守歲詩》曰:四時運灰琯,一夕變冬春。送寒余雪盡,迎歲早梅新。

6 歲除:
梁庾肩吾《歲盡應令詩》曰:歲序已云殫,春心不自安。聊開百葉酒,試奠五辛盤。金薄圖神燕,朱泥印鬼丸。梅花應可折,惜為雪中看。

7 歲除:
隋薛道衡《歲窮應教詩》曰:故年隨夜盡,初春逐晚生。方驗從軍樂,飲至入西京。

URN: ctp:n363270