Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 七月十五日

《七月十五日》

Library Resources
1 七月十五... :
《荊楚歲時記》曰:七月十五日,僧尼道俗悉營盆供諸寺。按《盂蘭盆經》云:有七葉功德,并幡花歌鼓果食送之,蓋由此也。
又曰:《盂蘭盆經》曰:目連見其亡母生餓鬼中,即缽盛飯往餉其母,食未入口,化成火炭,遂不得食。目連大叫馳還白佛。佛言爾母罪重,非爾一人奈何,當須十方僧眾威神之力,至七月十五日,當為七代父母危難中者,具百味五果以著盆中供養,十方大德佛敕眾僧皆為施主咒愿七代父母行禪定意,然後受食。是時目連白佛未來世佛弟子行孝順者,亦應奉盂蘭盆供養。佛言大善。故後代人因此廣為華飾,乃至刻木割竹,飴蠟彩鏤繒,模花葉之形,極工妙之巧。

2 七月十五... :
《道經》:七月十五日中元之節,地官校閱,搜選眾人,分別善惡;諸天聖眾,普詣宮中,簡定劫數,人鬼簿錄。餓鬼囚徒,一時俱集。以其日作玄都大齋,獻于玉京,及采諸花果,世間所有奇異之物,玩弄服飾,幡幢寶蓋,莊嚴供養之具,精膳飲食,百味芬芳,獻諸眾聖,及與道士。于其日,夜講誦是經,十方大聖,高詠靈篇。囚徒餓鬼,當時解脫,一俱飽滿,免于眾苦,得還人中。若非如斯,難可拔贖。

3 七月十五... :
《唐書》曰:代宗七月望日,于內道場造盂蘭盆,飾以金翠,所費百萬。又設高祖已下七聖神座,備幡節龍傘衣裳之制。各書尊號於幡上以識之。舁出內庭,陳於寺觀。是日排儀仗,百僚序立於光順門以俟之。幡花鼓舞,迎呼道路,歲以為常,而識者嗤其不典。

4 七月十五... :
唐楊盈川《盂蘭盆賦》曰:渾元告秋,羲和奏曉。太陰望兮圓魄皎,閶闔開兮涼風裊。四海澄兮百川皛,陰陽肅兮天地窅。掃離宮,清重閣,設皇邸,張翠幕。鸞飛鳳翔,睒暘倏爍,雲舒霞布,翕赫曶霍。陳法供,飾盂蘭。壯神功之妙物,何造化之多端。青蓮吐而非夏,赪果搖而不寒。銅鐵鉛錫,璆琳瑯玕。映以甘泉之玉樹,冠以承露之金盤。憲章三極,儀刑萬類。上寥廓兮法天,下安身兮象地。殫怪力,窮神異。少君王子,掣曳兮若來;玉女瑤姬,翩仙兮不至。鳴鹔鸘與鸑鷟,舞鶤雞與翡翠。毒龍怒兮赫然,狂象奔兮沉醉。怖魍魎,潛魑魅。離婁明目,不足見其精微;匠石洗心,不足征其奧秘。繽繽紛紛,氤氤氳氳,五色成文,若榮光休氣,發彩於重云;蒨蒨粲粲,煥煥爛爛,三觀壯麗,若合璧連珠,耿曜於長漢。夫其遠也,天臺嵥起,繞之以赤霞;夫其近也,削城孤峙,覆之以蓮華。晃兮瑤臺之帝室,赩兮金闕之仙家。其高也上諸天於大梵,其廣也遍法界於常沙。上可以薦元符於七廟,下可以納群動於三車。

URN: ctp:n364105