Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《龍門山》

Library Resources
1 龍門山:
《書·禹貢》曰:浮于積石,至于龍門西河。孔安國曰:龍門在河東之西界也。

2 龍門山:
《周禮》曰:大司樂以陰竹之管,龍門之琴瑟,陰竹生北。於宗廟奏之。若樂九變,則人鬼可得而禮。

3 龍門山:
《孝經援神契》曰:禹鑿龍門,辟伊闕,決江開岷導四瀆。鑿龍門以通河,鑿岷山以開江,導淮於桐柏,導濟于王屋,故言導四瀆。

4 龍門山:
《漢書·地理志》曰:龍門山在馮翊夏陽縣北。《續漢書》同。

5 龍門山:
《辛氏三秦記》曰:河津一名龍門,巨靈跡猶在,去長安九百里。江海大魚,洎集門下數千,不得上;上則為龍。故云曝鰓龍門。

6 龍門山:
《尸子》曰:古者龍門未鑿,呂梁未辟,河出于孟門上。

7 龍門山:
《慎子》曰:河之下龍門,其流駛如竹箭,駟馬追弗能及。

8 龍門山:
《淮南子》曰:龍門未辟,呂梁未鑿,河出孟門之上,大溢逆流,無有丘陵高阜,名曰洪水。大禹通之孟門。

9 龍門山:
《水經注》云:風山四十里,河水南出孟門,與龍門相對,即龍門之上口也。實為河之巨厄,兼孟門津之名也。又有黃河自風山西四十里,南出孟門山,此經禹鑿廣岸崇深傾崖,及捍巨石,臨危若墜復倚焉。

URN: ctp:n364730