Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《墟》

Library Resources
1 墟:
《說文》曰:墟,大丘也,昆侖謂之墟。

2 墟:
《史記》曰:成王伐管、蔡,以殷餘人封康叔為衛君,居故商墟。

3 墟:
《漢書》曰:元城郭東有五鹿之墟,即沙麓之地也。

4 墟:
《越絕書》曰:千里墟者,闔廬以鑄干將劍處。
又曰:吳門外雞坡墟,故吳王所畜雞處也。

5 墟:
《新序》曰:齊桓公出見遺墟,問諸野人。野人曰:「是虢公之墟。」公曰:「虢氏何為亡?」對曰:「善不能行,惡不能去,所以為墟矣。」

6 墟:
《風俗通》曰:謹案《尚書》,舜生姚墟。
又曰:姚墟在濟陰城陽縣,帝顓頊之墟,閼伯之墟是也。

URN: ctp:n366350