Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 將作監

《將作監》

Library Resources
1 將作監:
監 丞 主簿 左校署 右校署 甄官署 中校署 東園主章令

2 將作監:
今將作,亦少皞氏以五雉為五工正,以利器用。雉有五種,故曰五雉。唐虞共工,周官考工之官,蓋其職也。秦有將作少府,掌治宮室。漢景帝中元六年,更名將作大匠。後漢位次河南尹,中元二年省,以謁者領之。章帝建初元年,復置。初以任隗為之,掌修作宗廟、路寢、宮室、陵園木土之功,并樹桐梓之類列於道側。後漢志注曰:「古者制以表道。」續漢書曰:「李固字子堅,遷大匠,常推賢貢士。孔融以將作大匠遷少府。」魏晉因之。江左至宋、齊,皆有事則置,無事則省。而梁改為大匠卿,陳因之。後魏亦有之。北齊有將作寺,其官曰大匠。兼領功曹、主簿、長史、司馬等官屬。後周有匠師中大夫,掌城郭宮室之制;又有司木中大夫,掌木工之政令。隋與北齊同,至開皇二十年,改寺為監,大匠為大監,初加置副監。煬帝改大監、少監為大匠、少匠,五年,又改為大監、少監;十三年,又改大令、少令。大唐復皆為匠。龍朔二年,改將作為繕工監,大匠、少匠隨監名改。咸亨元年復舊。光宅元年,改為營繕監,神龍元年復舊。大匠一人,總判。少匠二人。通判。初一人,太極元年加置一人。天寶中,改大匠為大監,少匠為少監,領左校、右校、甄官、中校四署。

3 將作監:
丞:漢有二人,後漢一人,魏晉因之。東晉以後,有事則置,無事則省。梁又置一人,陳因之。後魏有之。北齊四人。後周曰匠師中士。隋二人。大唐四人。

4 將作監:
主簿:晉置,自後與丞同。隋二人,大唐因之。

5 將作監:
左、右校署:秦及漢初有左、右、前、後、中五校令,後唯置左、右校令。後漢因之,掌左、右工徒。後漢度尚自右校令擢拜荊州刺史。魏併左校、右校於材官。晉左、右校屬少府。宋以後並有左校令、丞。北齊亦有之。隋左右校令、丞屬將作,大唐因之。左校署令、丞二人。掌營構、木作、採材等事。右校署令、丞二人。掌營土作、瓦泥并燒石灰、廁溷等事。

6 將作監:
甄官署:令、丞一人。後漢有前、後、中甄官令,屬將作。晉有甄官署,掌磚瓦之事。宋、齊、北齊、隋悉有之。大唐因之,掌營磚石瓷瓦。

7 將作監:
中校署令:秦漢有,自後無。大唐置令、丞各一人,掌舟車、雜兵仗、廄牧。

8 將作監:
東園主章令:漢有之,武帝更名木工。如淳曰:「章謂木材也。舊將作大匠主材史名章曹掾。」顏師古曰:「今所謂木鍾者,蓋章聲之轉耳。東園主章掌材以供東園匠。」東園匠,官名,主作陵內器物,屬少府。大唐無。

URN: ctp:n553518