Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 左右衛

《左右衛》

Library Resources
1 左右衛:
并親衛

2 左右衛:
漢京師有南北軍,掌理禁衛,南軍若今諸衛,北軍若今羽林等軍。周勃馳入北軍是也。初有衛將軍。說在本篇。魏末,晉文王又置中衛將軍。武帝受禪,分中衛為左右衛將軍。以羊琇為左,趙序為右。並置佐吏,皆掌宿衛營兵,銀章青綬,武冠,絳朝服,佩水蒼玉。宋齊謂之二衛,各領營兵,每暮一人宿直。後增二衛儀從為九十人。陳因之。後魏永光初,又增置左右衛將軍各二人。北齊二人,分掌左右廂,所主朱華閣以外,各武衛將軍二人貳之。隋初,左右衛大將軍各一人,將軍各二人,又各統親衛。煬帝改左右衛為左右翊衛。又加置親衛,并領勳武三衛。煬帝改三衛為三侍,非翊衛府皆無三侍。其所領軍士名為驍騎。大唐復為左右衛,大將軍各一人,掌宮掖禁禦,督攝隊伍。將軍各二人。貳大將軍事。

3 左右衛:
長史各一人。晉武帝置左右衛,各有長史、司馬。東晉省長史。歷宋、齊、梁、陳、後魏、北齊並同。至隋,左右衛各置長史一人,大唐因之。

4 左右衛:
錄事參軍各一人。東晉元帝初為鎮東大將軍,置錄事參軍。自後無聞。梁皇弟皇子府有中錄事參軍及錄事參軍各一人。後魏二大公府及第一、第二、第三品將軍府及始蕃王、二蕃王、三蕃王府各有錄事參軍官。北齊因之。隋左右衛府各有錄事參軍一人。大唐因之。

5 左右衛:
倉曹參軍各二人。東晉元帝為鎮東大將軍,有倉曹參軍。宋武帝相府亦置。後魏與錄事參軍同置。北齊因之。隋左右衛府各有倉曹參軍一人。大唐因之,置二人。

6 左右衛:
兵曹參軍各二人。歷代皆與倉曹同置。

7 左右衛:
騎曹參軍各一人。魏司馬景王為大將軍,有騎兵掾。宋武帝為相,有騎兵參軍。隋左右衛府有騎兵參軍。大唐初因之,其後改為騎曹。

8 左右衛:
冑曹參軍各一人。東晉元帝為鎮東大將軍,有鎧曹參軍。宋武帝為相,亦有之。齊有左右鎧曹各一人。隋左右衛府有鎧曹行參軍事一人。大唐因之。長安初,改為冑曹。神龍初,復為鎧曹。開元初,復為冑曹。

9 左右衛:
凡自十六衛及東宮十率府錄事及兵、倉、騎、冑等曹參軍,通謂之衛佐,並為美職。漢魏以來,諸將軍有長史以下官屬。今諸衛所置,蓋亦因其舊號,考其資位,則全校微矣。其下諸衛官屬並同。

10 左右衛:
左右親衛中郎將。府中郎將之名,秦漢以來有之,非今任也。別具中郎將、五官左右篇中。今中郎將因隋。每衛各置開府一員以統之。大唐武德七年,改開府為中郎將。親衛為一府,勳衛、翊衛各為一府,中郎將各一人,掌領校尉以下宿衛,總判府事。大唐武德七年,改親衛驃騎將軍為之。其勳、翊二衛亦然。左右郎將一人。隋備身府置左右郎將。大唐因其名,武德七年,改親衛車騎將軍為之。其勳、翊二衛亦然。掌貳中郎將之職。錄事參軍一人,掌受府事。兵曹參軍一人,掌判府事。校尉五人。

URN: ctp:n553555