Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 左右領軍衛

《左右領軍衛》

Library Resources
1 左右領軍... :
初,魏武為漢丞相,相府自置領軍,非漢官也。建安十二年,改為中領軍,以史渙為之,與護軍韓浩皆領禁兵。文帝受漢禪,始置領軍將軍,主五校、中壘、武衛三營。魏文帝踐祚,始置領軍將軍,以曹休為之。晉武帝初省,使中軍將軍羊祜統二衛、前後左右、驍騎七軍營兵,即領軍之任也。祜遷罷,復置北軍中候。懷帝永嘉中,改中軍曰中領軍。元帝永昌元年,復改曰北軍中候,尋復為領軍。成帝時,復以為中候,而陶侃居之,尋復為領軍。魏晉領、護皆金章紫綬,中領、中護銀章青綬,武冠,絳朝服,佩水蒼玉。晉郤鑒、庾亮、紀瞻、卞壼、陸曄、褚翼、王彪之、會稽王道子、沈嘉、武陵王遵、孔安國、謝混等並為領軍。宋置領軍將軍一人,掌內軍;護軍將軍一人,掌外軍。齊有領軍及中領軍,凡為中,小輕,同一官也。諸為將軍官,皆敬領、護。諸王為將軍,相逢,則領、護讓道。領軍置長史以下官屬。梁領軍將軍管天下兵要,謂之禁司,與左右僕射為一流。中領軍與吏部尚書為一流。梁蕭景為領軍將軍,管天下兵要。監局官僚皆近倖,多驕侈,景在職峻切,官曹肅然。其監局多事,唯景及臧盾長於撥繁,繼居此職,並著聲稱。陳因之。後魏有領軍、護軍。二職若侍臣帶者,加中。又有領軍將軍、護軍將軍,二軍與領護不並置。北齊領軍府,凡禁衛官皆主之,以高歸彥為領軍大將軍。領軍加大自歸彥始。隋有左右領軍府,各掌十二軍籍帳、差科、辭訟之事,不置將軍,唯有長史、司馬、諸曹掾屬等官。煬帝改領軍為左右屯衛。即今左右威衛。大唐復採舊名,別置領軍衛,分為左右。龍朔二年,改為左右戎衛。咸亨元年復舊。光宅元年,改為左右玉鈐衛。神龍元年復舊,各置大將軍一人,掌宮掖禁備,督攝隊伍,與左右諸衛同,將軍各二人以副之。長史,齊梁陳並有之。北齊有長史、司馬。隋置錄事以下諸曹。大唐因之,同左右衛。

URN: ctp:n553571