Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 長冠

《長冠》

Library Resources
1 長冠:
劉氏冠 齋冠○漢 晉 梁

2 長冠:
漢高帝採楚制,長冠形如板,以竹為裏,亦名齋冠,後以竹皮為之,高七寸,廣三寸。以高帝所制,曰劉氏冠,故為享廟之服,敬之至也。鄙人或謂之鵲尾冠。

3 長冠:
晉依之,去竹用漆纚,救日蝕諸祀則冠之。

4 長冠:
梁天監中,祠部郎中沈宏議:「竹葉冠是漢祖微時所服,不可為祭服,宜改用爵弁。」司馬褧云:「若必遵三王,則所廢非一。」武帝竟不改矣。

URN: ctp:n555173