Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 遠遊冠

《遠遊冠》

Library Resources
1 遠遊冠:
具服遠遊冠 公服遠遊冠○秦 漢 晉 梁 陳 北齊 隋 大唐

2 遠遊冠:
秦採楚制。楚莊王通梁組纓,似通天冠,而無山述,有展筩橫之於前。

3 遠遊冠:
漢因之。天子五梁,太子三梁,諸侯王通服之。

4 遠遊冠:
晉皇太子及王者後常冠焉,以翠羽為緌,綴以白珠。帝之兄弟、帝之子封郡王者通服之,則青絲為緌。

5 遠遊冠:
梁為皇太子朝服,加金博山、翠緌。

6 遠遊冠:
陳因之,其藻飾服用,依晉故事也。

7 遠遊冠:
北齊依之,制五梁冠,乘輿所服,不通於下。

8 遠遊冠:
隋依之,制三梁,加金附蟬九首,施珠翠,黑介幘,翠緌,犀簪導。皇太子元朔、入朝、釋奠則服之。

9 遠遊冠:
大唐因之,其制具開元禮序例。

URN: ctp:n555178