Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皮弁

《皮弁》

Library Resources
1 皮弁:
周 晉 後周 隋 大唐

2 皮弁:
周禮弁師云:「王之皮弁會五采玉証,象邸玉笄。」會,縫中也。証,結也。皮弁之縫中,每貫結五采玉十二以為飾,謂之証。邸,下柢也,以象骨為之。司服云:「視朝則皮弁服。」士冠禮曰:「三王共皮弁。」按皮弁,韋弁,侯伯証飾七玉,子男証飾五玉,三采。孤証飾四,三命之卿証飾三,再命之大夫証飾二玉,二采。皮弁以鹿皮為之。証音其。

3 皮弁:
晉依舊制,以鹿淺毛黃白色者為之,其服用等級並准周官。

4 皮弁:
後周田獵則服之,以鹿子皮為之。

5 皮弁:
隋因之。大業中所造,通用烏漆紗,前後二傍如蓮葉,四閒空處又安拳花,頂上當縫安金梁。梁上加証,天子十二真珠為之。皇太子及一品九証,二品八証,下六品各殺其一証,以玉為之,皆犀簪導。六品以下無証,皆象簪導。唯天子用含稜。後制鹿皮弁,以賜近臣。

6 皮弁:
大唐因之,以鹿皮為之,玉簪導,十二証,朔日受朝則服之。

URN: ctp:n555261