Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 韋弁

《韋弁》

Library Resources
1 韋弁:
周 晉 宋 後周

2 韋弁:
周官司服云:「凡兵事韋弁服。」以韎韋為弁。齊人名蒨為韎韐,以染韋為絳色,曰「韎韋」。

3 韋弁:
晉以韋為之,頂上少尖。

4 韋弁:
宋因之,或為車駕親戎、中外戒嚴之服。

5 韋弁:
後周巡兵即戎則服之。自此以來,無復其制。

6 韋弁:
童子幘 空頂幘 納言幘 赤幘 緗幘 素幘 黑幘 紺幘 綠幘 青幘○秦 漢晉 東晉 宋 齊 梁 陳 隋 大唐

7 韋弁:
古者有冠無幘,其戴也加首有頍,所以安物,故詩曰「有頍者弁」,此之謂也。幘者,賾也。頭首嚴賾。

8 韋弁:
秦雄諸侯,乃加其武將首為絳袙,以表貴賤,其後稍稍作顏題。袙音盲百切。

9 韋弁:
漢因,續其顏,卻摞之,施巾連題,卻覆之。至孝文乃高其顏題,續之為耳,崇其巾為屋,上下群臣貴賤皆服之。文者長耳,武者短耳,稱其冠也。尚書幘收,方三寸,名曰納言,示以忠正,明近職也。迎氣五郊,各如其色,從章服也。武吏常赤幘,成其威也。未冠童子幘無屋者,示未成人也。入學小童幘句卷屋者,示尚幼小,未遠冒也。喪幘卻摞,反本禮也。蔡邕獨斷曰:「幘,古者之卑賤執事不冠者所服也。漢元帝額有壯髮,不欲使人見,始進幘服之,群臣皆隨焉。然尚無巾,王莽頂禿,幘上施屋。」壯髮謂當額前,侵下而生,今俗呼為「主頭」者是。制,紺幘以齋,青幘以耕,緗幘以獵。綠幘,漢董偃召見服之。

10 韋弁:
晉因之。

11 韋弁:
東晉哀帝從博士曹弘之等議,立秋御讀月令,改用素幘。

12 韋弁:
宋因之,以黑幘,騎吏、鼓吹、武官服之;其救日蝕,文武官皆免冠著赤幘。

13 韋弁:
齊因之,以黑幘拜陵所服。

14 韋弁:
梁因之,以黑介幘為朝服,元正朝賀畢,還儲更出所服。未加元服,則空頂介幘。

15 韋弁:
陳因之,諸軍司馬服平巾幘,長吏介幘,御節郎、黃鉞郎朝服,赤介幘,簪筆。

16 韋弁:
隋依之,天子畋獵、御戎,文官出遊,武官一品以下,并流外吏等,上下通服黑介幘、平巾黑幘。又制綠幘,庖人服之。其平巾黑幘之制,玉枝金花飾,犀簪導,紫羅褶。其御五輅人,逐其車色。

17 韋弁:
大唐因制,乘輿空頂黑介幘,雙玉導,加寶飾,祭還及冬至朔日受朝會、臨軒拜王公則服之。黑介幘,拜陵則服之。平巾幘,金寶飾。導簪冠支皆以玉,乘馬則服之。皇太子平巾幘,乘馬則服之。空頂介幘,雙玉導,加寶飾,謁廟還宮、元日冬至朔日入朝、釋奠則服之。冠幘,五品以上陪祭服之。

URN: ctp:n555268