Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 為父後出母更還依己為服議

《為父後出母更還依己為服議》

Library Resources
1 為父後出... :
魏 宋

2 為父後出... :
魏嘉平元年,魏郡太守鍾毓為父後,以出母無主後迎還,輒自制服。郡丞武申奏云:「禮,出母與父母在為母周。記曰『為父後者無服』。按如記言,蓋謂族別家異,自有主後者無服,非謂毓出母無緦麻之親,還毓家者也。禮,姑姊妹女子子無主後者,不為降,哀其無繼也。」

3 為父後出... :
成洽難:「喪服傳曰:『出妻之子為父後者,為出母無服。與尊者為體,不敢服其私親也。』經為繼父服者,亦父後者也。為父後服繼父服,則自服其母可知也。出母之與嫁母俱絕族,今為嫁母服,不為出母服,其不然乎!經證若斯其謬耳。」

4 為父後出... :
吳商答曰:「出母無服,此由尊父之命。嫁母,父不命出,何得同出母乎?為繼父服者,為其父沒年幼,隨母再適,己無大功之親,與繼父同財共居,為築宮廟,四時祭祀其先,此恩由繼父,所以為服耳。且妾之無子,妾子之無母,父命為母子,則生事之如母,喪則服之三年,貴父命也。而今欲以出母同於嫁母,違廢父命,豈人子所行,又引繼父云經謬也?又出母之黨無服,嫁母之黨自應服之,豈可復同乎?」

5 為父後出... :
宋庾蔚之謂:「為父後不服出母,為廢祭也。母嫁而迎還,是子之私情。至於嫡子,不可廢祭。鍾毓率情而制服,非禮意也。禮云繼母從為之服,非父後者也。」

URN: ctp:n557217