Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 為父後為嫁母及繼母嫁服議

《為父後為嫁母及繼母嫁服議》

Library Resources
1 為父後為... :
晉 宋

2 為父後為... :
晉袁準云:「為父後猶服嫁母,據外祖異族,猶廢祭行服,知父後應服嫁母。」據劉智云:「雖為父後,猶為嫁母齊縗,訖葬卒哭乃除,踰月乃祭。」按譙周云:「父卒母嫁,非父所絕,為之服周可也。」

3 為父後為... :
又石苞問淳于睿曰:「聞嫁繼親凶諱,便制服,議者所難。以為父後者,不為出母服,嫁母猶出母也。或者以為嫁與見出異,不達禮意,雖執從重之義,而以廢祭見譏,君為詳正也。」睿答曰:「按禮檀弓:子思之母死於衛。柳若謂子思曰:『子聖人之後也,四方於子乎觀禮,子盍慎諸?』子思曰:『吾何慎哉!』喪之禮如子。云子聖人之後,即父後也,如此經父卒為繼母嫁者服而已。聖人之後為父後者,服嫁母也。二者分明,無可嫌。」

4 為父後為... :
宋崔凱云:「父卒,繼母嫁,從為之服,報。鄭玄云:『嘗為母子,貴終其恩也。』按王肅云:『若不隨則不服。』凱以為『出妻之子為母』及『父卒,繼母嫁,從為之服,報』,此皆為庶子耳,為父後者皆不服也。傳云『與尊者為體,不敢服其私親』,此不獨為出母言,為繼母發。繼母嫁己隨,則為之服,則是私也。為父後者,亦不敢服也。鄭玄云『嘗為母子,貴終其恩』,不別嫡庶。王肅云『隨嫁乃為之服』。此二議,時人惑焉。凱以為齊縗三年章『繼母如母』,則當終始與母同,不得隨嫁乃服,不隨則不服,如此者不成如母。為父後者則不服,庶子皆服也。」

5 為父後為... :
庾蔚之謂:「王順經文,鄭附傳說。王即情易安,於傳亦無礙。繼嫁則與宗廟絕,為父後者安可以廢祖祀而服之乎!」

URN: ctp:n557226