Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《陳設》

Library Resources
1 陳設:
前享三日,陳設如圓丘儀。

2 陳設:
前享二日,太樂令設宮懸樂如圓丘儀,唯樂懸樹路鼓、為瘞埳於壇壬地內壝之外為異。

3 陳設:
前享一日,奉禮設御位如圓丘儀,唯設望瘞位於壇西南當瘞埳北向、又設奉禮贊者位於瘞埳西南東面南上為異。攝事,右校掃除壇之內外。前享二日,衛尉設享官公卿以下次於外壝東門外道南,北向西上。設陳饌幔於內壝東門外道南,北向。太樂令設宮懸。前享一日,奉禮郎設享官公卿位於內壝東門內道北,執事位於道南,西向北上,設御史位於壇下如式。又設奉禮位於樂懸東北,贊者二人在南差退,俱西向北上。又設奉禮、贊者位於瘞埳西南,東面南上。設協律郎位於壇上南陛之西,東向。太樂令位於北懸間。享官門外位皆於東壝外道南如式。 又設御耕籍位於外壝南門之外十步所,南向。設從耕位:三公、諸王、諸尚書、諸卿位於御座東南,重行西向,各依推數為列,其公王尚書卿等非耕者位於耕者之東,重行西向,俱北上。介公、酅公位於御位西南,東向,以北為上。 尚舍設御耒席於三公之北,少西,南向。奉禮又設司農卿位於御耒席東,少南,西向。廩犧令於司農卿之南,少退。諸執耒耜者位於公卿耕者之後,非耕者之前,西面。御耒耜二具,三公耒耜三具,諸王、尚書、卿各三人,合耒耜九具。以下耒耜,太常各令籍田農人執之。攝事無設耕籍位以下至此儀。 設酒樽之位於壇上。神農氏犧樽二、象樽二、山罍二在東南隅,北向。后稷氏犧樽二、象樽二、山罍二在神農酒樽之東,俱北向西上。樽皆加勺审,有坫以置爵。 設御洗於壇南陛東南,亞獻之洗於東陛之南,俱北向。執樽罍篚审者,各位於樽罍篚审之後。設幣篚於壇上,各於樽坫之所。晡後,郊社令帥齋郎以樽坫罍洗篚审入設於位。升壇者自東陛。謁者引光祿卿詣廚視濯溉,凡導引者每曲一逡巡。贊引引御史詣廚省饌具。光祿卿以下,每事訖各還樽所。

4 陳設:
享日未明十五刻,太官令帥宰人以鸞刀割牲,祝史以豆取毛血,各置於饌所,遂烹牲。

5 陳設:
未明五刻,太史令、郊社令各服其服,升設神農氏神座於壇上北方,南向,設后稷氏神座於東方,西向,席皆以莞,設神位於座首。

URN: ctp:n558350