Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇帝拜陵

《皇帝拜陵》

Library Resources
1 皇帝拜陵:
將拜陵,所司承制,內外宣攝,隨職供辦。

2 皇帝拜陵:
前發二日,太尉告太廟如常儀。將作先修理拜謁之所及寢宮,務極潔敬,不得喧雜。尚舍直長去陵十里所設行宮,奉御鋪御座齋室如常儀。守宮設從駕百官及皇親諸親并客使位及次如常儀。尚舍又於拜陵所道西量設小次,又於寢宮前之西南設大次東向如常儀。守宮量設侍臣次於大次西南,設群官應陪位者次於侍臣次之西南,隨地之宜,皆東向北上,文官在北,武官在南,朝集使於武官之南。尚食先備太牢之饌,珍羞庶品,務極豐潔。太常滌棧牲牢及粢盛,光祿、司農及長祠人供辦如式。

3 皇帝拜陵:
拜謁前一日,皇帝至行宮,詣齋室,仗衛如式。陵令以玉冊進,御署訖,近臣奉出,陵令受訖,奉禮設御位於陵東南隅,西向。其有山谷隱映,則隨地設位,望陵而拜。又設位於寢宮之內寢殿東階之東南,西向。又設百官位於陵所,行從官及皇親諸親并客使等分方位於神道左右,相對為首;於寢宮所大次之前,分方序立如常,並隨地之宜。

4 皇帝拜陵:
拜謁日未明五刻,諸衛量設黃麾仗於陵寢陳布。其陵寢舊宿衛人,各依本職掌,不得移動。

5 皇帝拜陵:
未明三刻,行從百官及諸皇親五等以上、諸親三等以上并客使等應陪位者俱就位。侍中版奏:「請中嚴。」其布位及進嚴典儀相贊設之。近仗就陳如常。

6 皇帝拜陵:
未明一刻,侍中版奏:「外辦。」皇帝素服乘馬以出,敕侍臣上馬,曲直華蓋繖扇侍衛如常儀,詣陵西南小次,所由控馬以入。

7 皇帝拜陵:
少頃,侍中版奏:「外辦。」皇帝步出次,博士引太常卿,太常卿前導,皇帝至位立。太常卿前奏:「請再拜。」博士與太常卿退立於後。皇帝再拜。太常卿又前奏:「請更再拜。」皇帝又再拜。奉禮曰:「再拜。」贊者承傳,陪位者皆再拜,又再拜訖。凡贊拜進退,皆通事舍人贊相,以後准此。少頃,太常卿前奏:「請辭。」皇帝再拜,又再拜。奉禮曰:「奉辭。」贊者承傳,陪位者再拜,又再拜。

8 皇帝拜陵:
太常卿引皇帝還小次,乘馬出次,敕侍臣上馬,儀仗侍衛詣寢宮。皇帝從陵迴詣大次,乘馬以入,其仗衛等各立以俟,其行從百官及皇親諸親并客使等,并依位序立於大次之前。所司嚴潔具酒饌。

9 皇帝拜陵:
侍中版奏:「外辦。」皇帝步出大次,博士引太常卿,太常卿前導,皇帝至寢宮南門,仗衛停於門外。其應從入之官,臨時奏聽進止。博士引太常卿,太常卿前導,皇帝入內門,取東廊進至寢殿東階之東南,西面立定。太常卿前奏再拜訖,引皇帝升東階,當神座前,北面再拜訖,又當皇后神座前再拜訖,入,進省服翫,拂拭床帳。敕所司進太牢之饌,加備珍羞陳設。若有太子、諸王、公主陪葬柏城內者,並於寢殿東廊下所司致祭,功臣陪葬者,於東廊下各奠饌布位,量定獻官行事。太常卿引皇帝出,詣酒樽所,酌酒進,其樽坫陳於堂戶外之東南如常儀。皇帝入奠酒三爵訖,當神座前北向立。太祝二人對持玉冊於室戶外之右,東向,一太祝東向跪讀祝文訖,皇帝再拜,又再拜。若更進奠服翫,即躬自執陳。訖,太常卿引皇帝出戶,當神座前北向立。太常卿奏:「請辭。」皇帝再拜,又再拜。訖,太常卿引皇帝出中門,太常卿前奏:「請權停。」其從官及行事官並出大門外奉候。其守宮使、內侍官引內宮率寢宮內人謁見訖,皇帝出,侍衛如常儀,還大次。少頃,若猶宿,即乘馬還行宮。若更向前陵,即於大次更進發。皆近侍先奏取進止,與仗衛計會。

URN: ctp:n558422