Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇太子束脩

《皇太子束脩》

Library Resources
1 皇太子束... :
國學束脩附

2 皇太子束... :
束帛一篚,五匹。酒一壺,二斗。脩一案,五脡。

3 皇太子束... :
其日平明,皇太子服學生之服,學生青衿服。國學儀並言學生,下倣此。至學門外。博士公服,執事者引立於學堂東階下,西面。相者引皇太子國學贊禮者引學生,下倣此。立於門外之東,西面。不自同於賓客。陳束帛、壺酒、脯案於皇太子之西南,當門北向,重行西上。

4 皇太子束... :
將命者出立於門西,東向曰:「敢請事。」皇太子少進曰:「某方受業於先生,敢請見。」將命者入告。博士曰:「某也不德,請皇太子無辱。」若已封王則云「請王無辱」。學生云「請子無辱」。下倣此。將命者出告。皇太子曰:「某不敢為儀,敢固請。」將命者入告。博士曰:「請皇太子就位,某敢見。」將命者出告。皇太子曰:「某不敢以視賓客,請終賜見。」將命者入告。博士曰:「某辭不得命,敢不從。」將命者出告。

5 皇太子束... :
執篚者以篚東面授皇太子,皇太子執篚。博士降俟於東階下,西面。相者引皇太子,執事者奉壺酒脩案以從。皇太子入門而左,詣西階之南,東面。奉酒脩者立於皇太子西南,東面北上。皇太子跪奠篚,再拜。博士答再拜。皇太子還避,遂進,跪取篚,相者引皇太子進博士前,東面授幣;奉壺酒脩案者從奠於博士前。博士受幣,執事者取酒脩幣以東。相者引皇太子立於階間近南,北面。奉酒脩者出。皇太子拜訖,相者引皇太子出。

URN: ctp:n558549