Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇太子與師傅保相見

《皇太子與師傅保相見》

Library Resources
1 皇太子與... :
前一日,衛尉設師、傅、保次於宮門外道西,南向。伶官帥展軒懸於殿庭,以姑洗之均。

2 皇太子與... :
其日質明,諸衛率各勒所部屯門列仗。典儀設師、傅、保位於西階之西,東向,三少位於師、傅、保之南,少退,俱東向北上。太師、太傅、太保及三少至宮門,通事舍人引就次。左庶子奏:「請中嚴。」伶官帥帥工人就位。又通事舍人引師、傅、保及三少立於正殿門西差退,俱東向。左庶子奏:「外辦。」諸侍衛之官各服其器服,俱詣閤奉迎。皇太子著從省服以出,左右侍衛如常儀,永和之樂作,至東階下西面立,樂止。通事舍人引師、傅、保、三少入就位,樂作止如常,師、傅、保立定,皇太子再拜,師、傅、保答再拜。若三少特見,則三少先拜。通事舍人引師、傅、保出,樂作止如常。師、傅、保出門,左庶子前,跪奏稱:「左庶子臣某言,禮畢。」皇太子入,左右侍衛及樂奏止如來儀。

URN: ctp:n559330