Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《親迎》

Library Resources
1 親迎:
其日大昕,妃父服其服告於禰廟。以酒醢脯告之,一獻。無廟者告於寢。一品以下,其日大昕,婿之父、女之父各服其服,告於禰廟。將行,父醮子於正寢。贊者布席於東序,西向。又設席於戶牖之閒,南向。父公服,庶人常服,坐於東序,西向。子服其上服。其一品袞冕,二品鷩冕,三品毳冕,四品繡冕,五品玄冕,六品爵弁,庶人絳公服。升自西階,進立於席西,南向。贊者酌酒進,北面以授子,子再拜受爵。贊者進脯醢於席前,脯醢出自房。子升席,跪,左執爵,右取脯,擩於醢,祭於籩豆之閒,右祭酒,執爵興,降席西,南面跪,卒爵,奠爵再拜,執爵興。贊者受虛爵,還樽所。子進於父席前,東面。父命之曰:「往迎爾相,承我宗事,勖率以敬先妣之嗣,若則有常。」庶子但云「往迎爾相,勖率以敬」。子再拜曰:「不敢忘命。」又再拜,降出。初昏,設洗於阼階東南,東西當東霤,南北以堂深;罍水在洗東,加勺审;篚在洗西,南肆,實爵二,巾一,加审。設婦洗於東房近北,罍水在洗西,加勺审,篚在洗東,北肆,實以巾,加审。陳饌於東房內西墉下,一品以下,牲用少牢及腊,六品以下用特牲魚腊,皆三俎。簋二,簠二釶一。其豆數:一品十六,二品十四,三品十二,四品十,五品八,六品六。婿及婦共牢,婦之簋簠及豆釶之數,各視其夫。牲體皆節折。簋實稷黍,簠實稻粱,釶實以羹。豆實醢醬虀葅。簋簠豆釶加蓋,俎加审。樽於室中北墉下,玄酒在西,加勺审,面柄。又設樽於房戶外之東,加勺审,無玄酒,篚在南,東肆,實四爵合劜,加审。夫婦酌於內樽,四爵兩劜,凡六,夫婦各三酳。

2 親迎:
初昏,王著袞冕之服,乘輅,備儀仗,從者乘車後部從,詣妃第。三品以上主人乘革輅。四品五品木輅。五品、非京官職事者,乘青通幰犢車。六品以下青偏幰犢車。備儀仗,從者公服,乘車以從。婦車及從車,各准其夫。至婦氏大門外,延入次。車將至,主人布席百官以下贊者布席。於室戶外之西,西上,右几。又席於戶內,南向。設樽甒醴於東房東北隅,加勺审,篚在樽南,三品以上醴樽於房內東壁下,坫在北,籩一豆一又在坫北。四品以下篚在北。實觶一,角柶一,脯醢在篚南。王至妃氏大門外,降輅,贊禮者引王停次。

3 親迎:
妃著花釵褕衣,纁袡,入於房,即席南向立。百官以下,女各准其夫,服花釵翟衣。一品花釵九樹,翟九等。二品花釵八樹,翟八等。三品七樹,翟七等。四品六樹六等。五品五樹五等。入於房即席南向立。六品以下花釵大袖之服。庶人花釵連裳。姆禮衣在其右,從者陪其後。主人一品以下,父公服。升自阼階,立於房戶外之東,西面。內贊者詣醴樽所,以觶酌醴,加柶,覆之,面柄,進妃筵前,北面。妃降席西,南面再拜,受觶。內贊者薦脯醢於席前。妃升席,跪,左執觶,右取脯,擩於醢,祭於籩豆之閒,遂以柶祭醴三,始扱一祭,又扱再祭,興,筵末跪,啐醴,建柶,奠觶於薦東,一品以下豆東。降筵西,南面再拜,升席立。內贊者徹薦觶。

4 親迎:
主人降立於東階東南,西面。贊禮者贊王一品以下皆云賓。賓,婿也。下倣此。出次,立於門西東面,左右羽儀及執燭者如常。儐者進受命,出於門東,西面曰:「敢請事。」王曰:「以茲初昏,某將請承命。」一品以下云:「以茲初昏,某父使某將請承命。」儐者入告。主人曰:「某固敬具以須。」儐者引主人迎於大門外之東,西面再拜,王答拜,主人逡巡。百官以下無逡巡。主人揖,王報揖。主人入。掌畜者以鴈進,王受鴈,左首執之以入。及內門,主人曰:「請王入。」王曰:「某弗敢以先。」主人又曰:「固請王入。」王曰:「某固不敢以先。」主人揖,王報揖,王與主人俱入,左右從者如常。主人揖入,及內霤,將曲揖,當階揖,王皆報。至階,主人曰:「請王升。」王曰:「某敢辭。」主人曰:「固請王升。」王曰:「某敢固辭。」主人曰:「終請王升。」王曰:「某敢終辭。」主人升阼階,西面立。王升西階,進當房戶前,北面跪奠鴈,興,再拜,降,出。主人不降送。

5 親迎:
初王入門,母出立於房戶外之西,南面。於王拜訖,姆導妃出於母左。父少進,西面戒之,必有正焉,若衣若花,命之曰:「戒之敬之,夙夜無違命。」母戒於西階上,施衿結帨,戒之曰:「勉之敬之,夙夜無違。」庶母及門內,施鞶,申之以父母之命,命之曰:「敬恭聽宗父母之言,夙夜無愆,視諸衿鞶。」鞶,囊也。婦人鞶絲,所以盛帨巾之屬。妃出,至車後,王授綏,姆辭不受曰:「未教,不足與為禮。」妃乘以几,從者二人坐,相對持之,一品以下無持几者。姆加幜。王乃馭輪三周,馭者代之。王出大門,乘輅還第如來儀,妃鹵簿次從而行。一品以下主人使其屬送之。

URN: ctp:n559375