Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇帝親征及巡狩郊祭有司軷於國門

《皇帝親征及巡狩郊祭有司軷於國門》

Library Resources
1 皇帝親征... :
車駕出日,右校先於國門外委土為軷;軷,為山象也。又為瘞埳於神座西北,方深取足容物。太祝布神座於軷前,南向。太官令帥宰人刳羊。郊社令之屬設樽罍篚审於神座之左,俱右向。置幣於樽所。

2 皇帝親征... :
駕將至,太祝立於樽洗東南,西向;祝史與執樽罍篚者俱就樽罍所立。太祝再拜,詣樽所取幣,進,跪奠於神座,興,還本位。進饌者薦脯醢於神座前,加羊於軷,西首。太祝詣罍洗盥手洗爵,詣樽所酌酒,進,跪奠於神座前,興,少退,北向立讀祝文訖,祝文臨時撰。太祝再拜,還本位。少頃,太祝帥齋郎奉幣爵酒饌物,宰人舉羊肆解之,太祝并載埋於埳,窴之。執樽者徹罍篚席。駕至,權停。太祝以爵酌酒授太僕卿,太僕卿左執轡,右受酒,祭兩軹及軓前,軹,轂末。軓,軾前。乃飲,授爵而退,遂驅駕轢軷上而行。

URN: ctp:n559589