Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 皇帝親征及巡狩告所過山川

《皇帝親征及巡狩告所過山川》

Library Resources
1 皇帝親征... :
前一日,諸告官俱清齋於告所,執事者先修除告所。又為瘞埳,當神座之南如常。太官令備牢饌。嶽鎮海瀆用太牢,中山川用少牢,小山川用特牲。若行速即用酒脯。

2 皇帝親征... :
告日,郊社丞布神座席於告所,近北南向。設酒樽於神座之左,而右向。設洗於酒樽東南,北向,其執樽者位如常。奉禮設告官位於罍洗東南,西向;執事者位於其後,北上。設奉禮位於告官西南,東向;贊者二人在南,少退。所司實樽罍俎豆,太祝實幣篚,齋郎取豆血。幣長一丈八尺,各隨方色。奉禮帥贊者先入就位,執樽罍篚审者次入就位,謁者引告官以下次入就位。立定,奉禮曰:「再拜。」贊者承傳,告官以下皆再拜。

3 皇帝親征... :
謁者進告官之左,白:「有司謹具,請行事。」退復位。奉禮曰:「再拜。」告官以下皆再拜。太祝以幣授告官,告官受幣,謁者引告官詣神座前,北面跪奠幣,俛伏,興,少退,再拜,告官復位。太官丞引饌入,太祝迎引設於神座前,太官丞以下還本位。謁者引告官詣罍洗,盥手洗爵訖,引告官詣酒樽所,執樽者舉审,告官酌酒,進,跪奠於神座,俛伏,興,少退,北向立。太祝持版進於神座之右,東面跪讀祝文祝文臨時撰。訖,興,告官再拜,太祝進,跪奠版於神座,俛伏,興,還樽所。太祝以爵酌福酒,進告官之右,西向立。告官再拜,受爵,跪祭、啐、奠爵及受胙,以下望瘞等至燔版位,並如常儀。其窴土則埳東西各二人。

URN: ctp:n559592