Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 太皇太后皇太后皇后為父母祖父母舉哀

《太皇太后皇太后皇后為父母祖父母舉哀》

Library Resources
1 太皇太后... :
本司散下其禮,所司隨職供辦。舉哀前三刻,尚寢於后別殿東壁下設薦,為舉哀位,西向。為祖父母則北壁下,南向。前二刻,內謁者監於別殿前幔下,設六宮哭位,重行,北向西上。其六宮並集列於閤外次。司贊一人升立於殿上東楹之南,掌贊二人立於階下,俱西面。前一刻,尚儀版奏:「外辦。」至時引后出,升殿,侍衛如常。內侍版奏訃,尚儀傳奏,稱「某官若某夫人。以某月日辰薨」。后啼若哭,父母啼,祖父母哭。六宮從哭,盡一哀。后問故,又哭,盡哀。乃變素服,六宮皆素服,哭不絕聲,又盡哀。司賓引其六宮入,各就班位。司贊稱拜,掌贊承傳,凡司贊有詞,掌贊皆承傳。六宮在位者皆再拜;司贊稱哭,六宮在位者皆哭;十五舉聲,司贊稱止,六宮在位者皆止;司贊稱拜,六宮在位者皆再拜;司贊稱下,司賓引六宮退。尚儀跪奏:「請哭止。」后止,從臨者皆止。后退舍別次,六宮以下侍衛如初。於閤哭臨如常禮。

2 太皇太后... :
其日晡臨,晡前二刻奏嚴,六宮赴集,一刻奏辦,至時引后就哭位,餘各如常。尚儀跪奏:「請哭。」后哭,六宮從臨者皆哭。十五舉聲,司贊稱:「哭止。」六宮在位者皆止。無復拜禮,其他贊引如初。自後奔赴如別禮。

3 太皇太后... :
若有疾故,未及奔喪,則自後朝晡赴集奏引即位哭及於閤臨皆如初,以至成服而後奔喪。后為父母之舉哀也,其有在宮公主,為外祖父母小功。亦服素服,引升即位於戶內之東,北面,與后俱哭臨,於六宮等退也,贊止引退。其有曾祖高祖父母薨,舉哀與為祖父母同。為外祖父母儀同,其異者,於別宮次,其日晡後臨,凡三朝臨而止。為諸王妃主與外祖父母同,其本服大功者,其日晡哭而止;其本服小功下者,一舉哀而止。為內命婦、宗戚等並與為諸王妃主同,其九嬪以下一舉哀而止。

URN: ctp:n559863