Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 為父母祖父母

《為父母祖父母》

Library Resources
1 為父母祖... :
后聞喪有奔喪之禮,故成服篇在舉哀之後。

2 為父母祖... :
三日成服,本司散下其禮,所司隨職供辦。尚寢先於后舉哀別殿東壁設素下床席,為后成服位,西向。為祖父母則北壁下,南向。尚服先製后齊縗周之服,又製六宮之服亦如之。

3 為父母祖... :
其日,成服前三刻,尚儀版奏:「請中嚴。」其別殿上女侍臨者代哭如初。成服前二刻,司贊於別殿前幔下,整設六宮哭位如初;又於殿上后位前設席為奉慰位。六宮並仍初服,集列於閤外次。女侍者各以篋奉其縗服進授,仍贊變服焉。司贊一人升立於殿上東楹之南,掌贊二人立於階下,俱西面。尚服以篋奉縗服,升東階,北面立。成服前一刻,尚儀版奏:「外辦。」

4 為父母祖... :
至時,后仍初服即位,六尚以下侍衛如初。尚儀跪奏:「請哭。」后哭,從臨者皆哭,十五舉聲,尚儀跪奏:「請哭止成服。」后止,尚服以篋奉縗服進,跪授,興,仍贊變服焉。於變服則權設步障,已而去之。變服已,尚儀又跪奏:「請哭。」后哭。司贊引六宮入即班位,立定,司贊稱拜,六宮在位者皆再拜;司贊稱哭,六宮在位者皆哭;十五舉聲,司贊稱止,六宮在位者皆止。司賓引六宮行首一人升,詣后前,跪奉慰,興,司賓引降還本位。司贊稱拜,六宮在位者皆再拜訖,司賓引六宮退。尚儀跪奏:「請哭止。」后止,從臨者皆止,后退舍別殿,六尚以下侍衛如初。於閤哭臨如初。其日晡臨,晡前二刻奏嚴,六宮赴集;一刻奏辦,引即位哭臨如初。

5 為父母祖... :
其有公主應從成服者,則製小功五月之服,引即哭位如初,與后俱成服哭臨,先拜慰如六宮之儀。於六宮退,贊止引退。自後朝晡哭臨如初,以至卒哭。若公除則如別禮。其為曾祖高祖父母,則與其六宮成齊縗三月之服如常禮。為外祖父母成服,與為祖父母同。其異者,與六宮俱成小功五月之服。其日內外應交慰者,赴集奏引即上下位次,哭臨撫慰及拜哭奉慰如常禮。自後皆然。外命婦及百官三品以下並無服,諸親等亦赴集奉慰如常。自後亦然。其親王妃主以下哭,則舉哀之日奉慰。

URN: ctp:n559868